مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره ، شماره 12

 1. بررسي وضعيت لثه و بهداشت دهان در كودكان 13-6 ساله دبستان هاي مشهد
  مريم خوردي مود
 2. بررسي پاره اي خواص فيزيكي مكانيكي مواد بهسازي بافت
  علي حائريان اردكاني، اسماعيل شريفي، جعفر قره چاهي
 3. عدم موفقيت پركردگي ها و كراون ها و نكات حائز اهميت در جلوگيري از آنها
  سيدجليل صدر
 4. پيشگيري دارويي در بيماران در معرض مخاطرات پزشكي
  حميد مقدس، عليرضا فتحيه
 5. تروما و ملاحظات دندانپزشكي آن در كودكان
  قاسم انصاري
 6. ترس از خطرات آمالگام كاهش يافته است
  كاظم مهرداد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *