مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان « دوره 9، شماره 37

 1. مقايسه اثر ويتامين B6 و ويتامين E بر علايم سندرم پيش از قاعدگي
  ماهرخ دولتيان، شبنم منتظري، ناصر ولايي، محبوبه احمدي
 2. تاثير جنتامايسين بر ميزان آلكالين فسفاتاز و لاكتات دهيدروژناز ادرار در كليه پرفيوز شده موش صحرايي
  رعنا غزنوي، مهديه فقيهي، مهري كدخدايي، صديقه شمس
 3. تاثير بكارگيري همزمان آرام سازي و مايع درماني بر وضعيت تنفسي كارگران نساجي
  كاظم حسين زاده، سيما كرمانشاهي، علي خوانين
 4. اپيدميولوژي بيماري تب راجعه در شهرستان زنجان طي سال هاي 77-1371
  محمدباقر قوامي، مهدي آسمار، نوراير پيازك
 5. مقاومت دارويي E.coli جدا شده از عفونت هاي ادراري در زاهدان طي سال هاي80-1379
  اباصلت برجي، شهرام شهركي زاهداني، عبدالوهاب مرادي
 6. بررسي فراواني ناهنجاري هاي مادرزادي آشكار در نوزادان زنده متولد شده در بيمارستان ولي عصر زنجان طي سال هاي 80-1379
  اصغر مرزبان، منصور صادق زاده، نورالدين موسوي نسب
 7. ميزان و علل حاملگي هاي ناخواسته در 500 زن باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر زنجان طي سال 1379
  سيد علينقي كاظمي، علي كوشا، پروين تدين، نورالدين موسوي نسب
 8. تاثير آموزش دانشجو محوري بر يادگيري، ماندگاري ذهني و علاقمندي از ديدگاه دانشجويان پرستاري ترم 4 دانشكده پرستاري و مامايي زنجان در سال 1380
  مهدي موسايي فرد
 9. تاثير درجه حرارت و pH بر ته نشيني فلاك هاي فرايند لجن فعال
  قادر غني زاده، اكبر اسلامي