مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان « دوره 6، شماره 25

 1. بررسي ميزان كاهش شنوائي در بيماران مبتلا به نارسائي مزمن كليه كه در بخش دياليز بيمارستان دكتر بهشتي زنجان مورد همودياليز قرار گرفته اند
  سعيد طلائي
 2. بررسي علايم كلينيكي و مقاومت آنتي بيوتيكي شيگلوز در بخش اطفال بيمارستان شهيد بهشتي زنجان، 1375
  سيد علينقي كاظمي، سيدمحمد ميري، جاويدي
 3. بررسي ميزان آگاهي و نگرش رابطان بهداشت مركز بهداشت شهرستان زنجان در زمينه ايدز، 1377
  محمدمسعود وكيلي، نورالدين موسوي نسب، داود شجاعي زاده
 4. بررسي بيماري تب مالت مراجعين به شبكه بهداشت استان مازندران و ارتباط آن با بعضي عوامل دموگرافيك
  رمضان فلاح، محسن عليپور
 5. بررسي تاثير TRH و Methyl-TRH بر فعاليت محور هيپوتالاموس-هيپوفيز-گناد (H.P.G)
  مهدي رهنما، شهربانو عريان، كاظم پريور
 6. بررسي باكتري هاي شايع مولد سينوزيت (حاد و مزمن) و ارتباط آن با فاكتور سن در بيمارستان بوعلي ساري، 1377
  محترم نصراله يي
 7. بررسي رشد وزن، قد و وضعيت بينائي دانش آموزان (12-6 ساله) شهرستان زنجان، سال 1374
  فروزان آتش زاده شوريده
 8. تهيه آنتي ژن هاي Sm و RNP از تيموس گوساله به منظور تعيين اتوآنتي بادي هاي مربوطه در بيماران خود ايمني
  طاهره موسوي، عبدالفتاح صراف نژاد، ناهيد اسدي
 9. بررسي شيوع و عوامل اپيدميولوژيك موثر بر هپاتيت ب در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان هاي زنان و زايمان شهر زنجان، 1375
  داوود يادگاري، شيلا دعائي
 10. بررسي نظرات زنان با حاملگي دوم به بعد نسبت به زايمان بي درد با استفاده از روش هاي داروئي
  محمدرضا عسكرزاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *