مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان « دوره 5، شماره 21

 1. بررسي ميزان شيوع و نوع عيوب انكساري دانش آموزان دبستان هاي زنجان در سال 1375
  جلال درخشنده، نورالدين موسوي نسب
 2. بررسي ميزان طبيعي فشار خون در كودكان سنين دبستاني شهر زنجان، 1375
  سيد علينقي كاظمي، علي كوشا
 3. تعيين وفور عفونت هاي انگلي دستگاه گوارش در مراجعين به آزمايشگاه مركزي استان زنجان
  علي عطائيان
 4. توليد بيوگاز از آب پنير در بسترهاي ثابت غير هوازي
  محمدرضا مهراسبي
 5. مقايسه استفاده از ميتومايسين در حين عمل و بعد از عمل ناخنك
  جمشيد وفا، نورالدين موسوي نسب
 6. بررسي اثر مزمن كلرور روي (Zncl2) بر محور هيپوفيز-گناد (‍‍P-G) در موش Rat ماده
  شهربانو عريان، مهدي راهنما
 7. بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي با شيوع واژينيت در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر زنجان، 1375
  معصومه ترابي، بهرام اميني
 8. گزارش دو مورد خونريزي تاخيري بعد از عمل لوزه كه منجر به ليگاتور شريان كاروتيد اكسترن گرديد
  ناصر حكمي
 9. بحثي پيرامون تعدادي از آيات و روايات بهداشتي در اسلام
  حسين معصومي جهنديزي