مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان « دوره 4، شماره 17

 1. بررسي بيماري هاي شايع كودكان مراجعه كننده به مركز آموزش پزشكي جامعه نگر اطفال، زنجان، سال 75-1374
  علي كوشا، علينقي كاظمي
 2. بررسي ارتباط بين ميزان آنتي بادي ضد ويروس سرخجه و دفعات بارداري
  بهرام اميني
 3. مقايسه اندكس هاي اسپيرومتريك در دانشجويان پزشكي مذكر 23 تا 26 ساله دانشگاه علوم پزشكي زنجان با استانداردها
  مرتضي نظريان
 4. اثر آنتي تيروئيدي ايزوتيوسيانات موجود در كلم بر روي هورمون هاي تيروئيدي موش و مقايسه آن با داروي متي مازول
  شهلا طاهري
 5. بررسي عادات بهداشتي بيماران مبتلا به سرطان مري
  مهدي موسائي فرد
 6. مقايسه روش هاي مختلف استخراج فيبرونكتين و نقش هاي درماني آن
  مهرداد زمان گلزاري
 7. بررسي تاثير آرام سازي بر فشار خون بيماران مبتلا به پرفشاري خون (هيپرتانسيون) اوليه مراجعه كننده به درمانگاه هاي قلب و عروق بيمارستان هاي آموزشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي شهر تهران، سال 1373
  فروزان آتش زاده شوريده
 8. حذف بيولوژيكي هيدروكربن ها
  ميترا غلامي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *