مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » (Cell Journal (Yakhteh « دوره 4، شماره 13

 1. استفاده از روش PCR-RFLP براي تعيين سويه هاي ژياردياي جدا شده از انسان در ايران
  ميترا زارع بواني، مصطفي رضائيان، محمود جدي تهراني، بهرام كاظمي
 2. بررسي وجود ژن انتقال دهنده مس در ليستريا مونوسيتوژنز و وارد كردن آن به درون اشريشياكلي
  جميله نوروزي
 3. تشخيص افتراقي انتامبا هيستوليتيكا و انتامبا ديسپار (ايزوله‌ هاي تهران) با روش
  PCR-RFLP

  حسين هوشيار، مصطفي رضائيان، بهرام كاظمي، علي حقيقي
 4. اثرهاي دو ضد يخ مختلف بر قدرت بارورسازي اسپرم منجمد-ذوب شده موش
  منصوره موحدين، ليلي حاتمي، تقي الطريحي
 5. تكوين مورولاها، بلاستوسيست هاي اوليه و ثانويه موش پس از انجماد شيشه اي در محيط هاي كشت R2+Vero و R2
  مسعود عزت آبادي پور، احمد حسيني، حسين بهاروند، سيد نورالدين نعمت الهي ماهاني، محمدحسين حيدري
 6. تاثير امواج تحريكي شبه ذوزنقه ‌اي بر جريان كلسيمي نوع L غشا جسم سلولي نورون F1 حلزون باغي (Helix Aspersa) در روش ثبت داخل سلولي (Voltage and current clamp)
  توراندخت بلوچ نژاد مجرد، مهيار جان احمدي، مهرداد روغني
 7. بررسي كارايي دو تست چرخش و Swing در ارزيابي عدم تقارن حركتي در موش هاي صحرايي نيمه پاركينسوني
  مهرداد روغني، ژيلا بهزادي، توراندخت بلوچ نژاد مجرد
 8. يك روش بهينه براي تهيه مقادير بالايي از هپاتوسيت هاي ايزوله توسط پرفيوژن كبد رت با آنزيم كلاژناز
  اصغر اميني هرندي، عبدالامير علامه، تقي الطريحي