مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » (Cell Journal (Yakhteh « دوره 2، شماره 6

 1. رابطه بين پارامترهاي اسپرمي با ميزان لقاح آزمايشگاهي و وضعيت كروماتين اسپرم
  محمد مرداني، شهناز رضوي، محمدحسين نصراصفهاني، سيد اسدالله كلانتر، ابراهيم اسفندياري
 2. تغييرات كروموزومي در تخمك هاي لقاح نيافته در لقاح آزمايشگاهي
  حسين مزداراني، فرين عقدايي
 3. اثر گلوتاتيون بر نامتراكم شدن كروماتين هسته اسپرم انسان
  محسن سقا، محمدحسين نصراصفهاني، مجتبي رضازاده
 4. نقش سيكلوهگزامايد در افزايش حساسيت سلول هاي Vero نسبت به سيتوتوكسين اشريشياكلي هاي وروتوكسيژنيك
  محمدمهدي اصلاني، ناصر بادامي
 5. ارزيابي بافت شناسي استفاده از ژلاتين ماتريكس استخوان در ترميم نقص استخوان درشت ني در خرگوش
  عليقلي سبحاني، احمدرضا راجي، بيژن رادمهر
 6. اثر كلاستوژنيك امواج فراصوتي درماني به تنهايي يا همراه با پروكاربازين هيدروكلرايد بر روي مغز استخوان نوزاد موش صحرايي
  حسن صابري، حسين مزداراني
 7. تغييرات جمعيت سلولي و ويژگي بيومكانيكي بستر زخم باز پوست موش هاي صحرايي تحت تاثير تابش ليزر كم توان
  محمد قاسم گلمحمدي، مجتبي رضازاده، احمد حسيني، محمد بيات
 8. بررسي تغييرات ساختماني نورون هاي هسته رافه ماگنوس در موش صحرايي نر، پس از القاي درد تونيك فرمالين و تخريب اختصاصي مسير شكمي-جانبي PAG به هسته رافه ماگنوس توسط نوروتوكسين ايبوتنيك اسيد
  فرناز نيكبخت، ژيلا بهزادي