مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » (Cell Journal (Yakhteh « دوره 1، شماره 3

 1. هم كشتي سلول هاي Vero و جنين هاي دو سلولي موش پس از انجماد شيشه اي
  منصوره موحدين، مجتبي رضازاده ولوجردي، احمد حسيني
 2. اختلالات كروموزومي در جنين هاي دو تا هشت سلولي حاصل از روش هاي لقاح آزمايشگاهي
  حسين مزداراني، ليلي سماك
 3. مقايسه تاثير شش ماكرومولكول افزودني مختلف به محيط كشت بر ميزان تكوين و تسهيم جنين هاي تك سلولي موش
  حسين بهاروند، مجتبي رضازاده ولوجردي
 4. انجماد شيشه اي تخمك متافاز II موش با استفاده از ضد يخ اتيلن گليكول
  مژده صالح نيا، مجتبي رضازاده ولوجردي، محمدتقي الطريحي
 5. بررسي تكامل اوليه لنز در جنين جوجه به وسيله مدلسازي سه بعدي با كامپيوتر
  سعيد رهبر، مجتبي رضازاده ولوجردي، احمد حسيني
 6. ممانعت از اتصال فاگوزوم-ليزوزوم توسط لژيونلا پنوموفيلا در داخل آميب آزاد
  سيدرضا حسيني دوست، اشرف محبتي مبارز
 7. مطالعه بافت شناسي آثار تابش ليزر كم توان بر بقاي فلاپ پوستي در موش صحرايي
  محمد بيات، سيد محمدرضا طباطبايي، اسماعيل ابراهيمي، هاشم شمشادي، افسانه آذري
 8. توزيع آناتوميك سگمان هاي نخاعي اعصاب عضلات اندام تحتاني در رت
  محمدرضا هاديان رسناني، جان ريدل

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *