مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان « دوره 4، شماره 15

 1. تاثير بستن عصب سياتيك بر روي بي دردي ناشي از مرفين، آگونيست و آنتاگونيست گيرنده هاي CCK در موش سوري
  اعظم مصداقي نيا، سيدمهدي رضايت
 2. بررسي اپيدميولوژيك عوارض چشمي بيماري بهجت در 200 بيمار
  علي عبدالهي، زهرا حلاجي، احمدرضا جمشيدي، سيداحمد ميرشاهي
 3. تاثير ارائه درس عملي آناتومي به عنوان يك پيش زمينه بر كيفيت آموزشي آناتومي
  محمدعلي اطلسي، همايون نادريان، سيد غلامعباس موسوي
 4. مقايسه قدرت دو روش اليزا و ايمونوفلورسانس غيرمستقيم و روش هاي انگل شناسي در تشخيص آلودگي به استرونژيلوييدس استركوراليس در بيماران دياليزي و پيوند كليوي
  علي نوبخت حقيقي، بابك صدرنوري
 5. بررسي عوامل بيماريزايي در اشريشياكلي جدا شده از مواد غذايي ارسالي به آزمايشگاه كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران طي سال هاي 78-1377
  عليرضا سالك مقدم، هما فروهش تهراني، نورامير مظفري، حسن انصاري
 6. تاثير آماده سازي زايماني بر شدت درد و طول مدت زايمان
  صديقه علي اكبري، رضا جماليان، شهناز كهن، ناصر ولايي
 7. بررسي دانش، نگرش و عملكرد ماماهاي شاغل در مراكز بهداشتي و درماني شهر تهران در مورد معاينه باليني پستان طي سال 1373
  معصومه عابدزاده، زهره سادات، فرزانه صابري
 8. بررسي فون و برخي فعاليتهاي بيولوژيك جوندگان وحشي (مخازن ليشمانيوز جلدي) منطقه كويري كاشان طي سال 1375
  عباس درودگر، روح الله دهقاني
 9. تاثير درمان آندروژني بر عملكرد تيروئيد در بيماران مبتلا به هيپوگناديسم
  مسعود اميني، مهرداد حسين پور
 10. بررسي ميزان حساسيت FNA در تشخيص موارد مثبت ژينكوماستي و پستان نابجا
  طاهره خامه چيان، طاهره مازوچي
 11. بررسي وضعيت مبتلايان به آسپيراسيون جسم خارجي در مجاري تنفسي بستري در بيمارستان متيني كاشان طي سال هاي 78-1370
  احمد يگانه مقدم، محمدرضا فاضل
 12. وضعيت خونريزيهاي دستگاه گوارش فوقاني در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سال هاي 78-1376
  حسين شريفي، ابراهيم رضي، سيدمحمود سيدي، سيد غلامعباس موسوي، علي هنرپيشه
 13. بررسي وضعيت بيماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراري بستري شده در بيمارستان شهيد رهنمون يزد طي سال هاي 77-1373
  ولي الله دهقاني، محمدرضا معين
 14. وضعيت پيشگيري از حاملگي و عوامل مرتبط با آن در خانمهاي كمتر از 20 سال مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني گلابچي شهرستان كاشان طي سال 1374
  فرزانه صابري، زهره سادات، معصومه عابدزاده
 15. تعيين ميزان فراواني هورمونهاي تيروئيدي در بيماران تالاسمي ماژور مراجعه كننده به بيمارستان علي اصغر تهران طي سال 1375
  عباس صمدي، سهيلا طالبي مرندي