مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان « دوره 3، شماره 12

 1. اثر مصرف موضعي پماد گياهي فاندرمول بر زخم سوختگي موش صحرايي
  محمد خاكساري، علي خوش باطن، محمدعلي سجادي، مهدي شريعتي
 2. مقايسه روش هاي مختلف تخليص بر تعداد محتواي جزاير لانگرهانس موش صحرايي و بررسي تاثير پتاسيم و گلوكز بر الگوي ترشحي انسولين
  ابراهيم ميرزاجاني، بيژن فرزامي، مارك ماير، عبدالفتاح صراف نژاد
 3. بررسي پيش آگهي كوتاه مدت و ميان مدت در مبتلايان سكته مغزي كاشان طي سال هاي 76-1375
  علي مسعود، محسن تقدسي
 4. بررسي بافت شناسي استخوان قلبي در گوسفند
  اكرم ابوالحسن زاده، رضا ماستري فراهاني، استپان الكسانيان
 5. بررسي قدرت دو آزمايش Whole-Cell ELISA و HM-Cap ELISA در تشخيص عفونتهاي ناشي از هليكوباكترپيلوري
  علي فاضلي، محمدرضا نفيسي، كامبيز حاذقي، احمد قوامي نژاد
 6. مقايسه تاثير دو دوز نيفديپين بر فشار و شاخص هاي متابوليك خون بيماران با فشارخون اوليه
  غلامرضا فنايي، احمد محبي
 7. بررسي وضعيت كم خوني فقرآهن در دانش آموزان دختر سال سوم دبيرستاني شهر كاشان طي سال 1376
  محسن تقي زاده، غلامرضا والي، محمدرضا فاضل، غلامعباس موسوي
 8. بررسي شيوع ويروس هپاتيت A در بيماران هپاتيت حاد مراجعه كننده به بيمارستان ابوذر اهواز طي سال 1376
  منوچهر مكوندي، احمد شمسي زاده، سيدنادر باقري، سيدمحمود لطيفي
 9. بررسي شيوع ژيارديازيس و علايم باليني آن در كودكان 15-5 ساله شهرستان كاشان طي سال 1375
  احمد طالبيان، صفرعلي طالاري، سعيده پرورش
 10. بررسي شيوع تالاسمي مينور در بستگان درجه 1 و 2 بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در شهرستان كاشان طي سال هاي 78-1377
  حسن افضلي، محمد زارع، سيد فخرالدين صدر، صفرعلي طالاري
 11. بررسي باكتريهاي مولد سپسيس و ميزان مقاومت داروئي در نوزادان بستري بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سال هاي 76-1375
  محمدرضا شريف، معصومه حسينيان، غلامعباس موسوي، عليرضا شريف
 12. بررسي شيوع كم خوني فقرآهن و بتاتالاسمي مينور و مقايسه شاخص هاي گلبولي آنها در داوطلبين ازدواج مراجعه كننده به درمانگاه گلابچي كاشان طي سال هاي 77-1376
  سيد فخرالدين صدر، حسن افضلي، غلامعباس موسوي، هاجر اكين چي
 13. اپيدميولوژي آب مرواريد كهنسالي در مراجعه كنندگان به بيمارستان متيني كاشان طي سال هاي 73-1371
  عباس باقري، محمد زارع
 14. بررسي سطح سرمي IgE در بيماران آسمي و رابطه آن با شدت بيماري در مراجعه كنندگان به بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران طي سال 1373
  امين احتشامي افشار، شيرين ايزدي
 15. بررسي وضعيت ضايعه هاي پاتولوژيك آپانديس بخش پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي كاشان طي سال هاي 74-1372
  زريچهر وكيلي، منصور سياح
 16. بررسي اپيدميولوژيك تريكومونازيس در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني كاشان طي سال هاي 73-1372
  سيما راستي، محسن اربابي، شهره خاكبازان، طاهره خامه چيان، حسين هوشيار، قاسم يادگاري فرد