مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فيض، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كاشان « دوره 2، شماره 6

 1. سن حاملگي بر اساس مركز استخوان سازي در مراجعين به مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال هاي 76-1373
  علي اكبر عامري، شيرين بيرنگ، ناصر ولايي
 2. تاثير عوامل ضد ميكروبي و تعيين MIC آنها در اشريشياكلي هاي جدا شده از عفونت مجاري ادراري
  اكبر توكلي، محمود صفاري
 3. تاثير كاربرد پارتوگراف بر طول زايمان و سرانجام حاملگي در زنان نخست زا
  شيرين نيرومنش، الهام شكيبازاده
 4. علل خونريزي گوارشي فوقاني در كودكان مراجعه كننده به مركز طبي كودكان طي سال هاي 75-1374
  علي اكبر سياري
 5. ارتباط همكاري (يا در دسترس بودن درمان) در بيماران تالاسمي ماژور با بروز ديابت قندي
  مهرنوش كوثريان
 6. بررسي سرواپيدميولوژيك كيست هيداتيك انساني در شهرستان همدان طي سال 1370
  محسن اربابي، جعفر مسعود، عبدالحسين دليمي اصل، محمود سجادي
 7. بررسي وضعيت بي اختياري ادراري در حاملگي در بيمارستان و زايشگاه دكتر شبيه خواني كاشان در سه ماهه آخر سال 1376
  ميترا بهرشي، شهلا يوسف زاده
 8. شيوع گروههاي خوني در مراجعين به مركز بانك خون كاشان طي سال هاي 76-1372 و نقش آن در ضايعات بدخيم دستگاه گوارش
  طاهره خامه چيان، طاهره مازوچي، ريحانه ابوالقاسمي، سيد غلامعباس موسوي
 9. نتايج پيوند اعصاب زيرزباني دو طرف
  سهراب شهزادي
 10. تاثير روزه داري بر قند، ليپيد، وزن و فشارخون بيماران ديابتي تيپ II
  سيد فخرالدين صدر، محمد افشار، شكوه سربلوكي
 11. اپيدميولوژي افراد مصدوم در مراجعه به مركز فوريتهاي بيمارستان حضرت علي ابن ابيطالب (ع) رفسنجان طي سال 1376
  سهراب صادقي
 12. تاثير آموزش مراقبت از خود در بيماران ديابتي وابسته به انسولين
  محمد افشار، سيد فخرالدين صدر، محمود اطهري زاده
 13. بررسي سطح حساسيت سوسري هاي آمريكايي بيمارستان هاي كاشان نسبت به حشره كش ها
  عباس درودگر، حسين لدني، روح الله دهقاني، منصور سياح
 14. گزارش يك مورد بيماري Kikuchi
  حسين شريفي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *