مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه بيماري هاي پوست « دوره 3، شماره 9

 1. ارزيابي ميزان آگاهي پرسنل شاغل در شبكه هاي بهداشتي درماني استان گيلان در مورد بيماري جذام
  جواد گلچاي، حسين شجاعي تهراني
 2. تظاهرات باليني ليشمانيوز جلدي در كودكان كمتر از 12 سال در اصفهان
  شهلا انشائيه، اسدالله كياني
 3. بيماري پمفيگوس در خوزستان: مطالعه 111 مورد
  رضا يعقوبي
 4. بررسي واكنش آزمون جلدي ليشمنين با آنتي ژن هاي مختلف در بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي
  علي مومني، علي خامسي پور، افشين باقرزاده، مليح السادات امين جواهري
 5. بررسي اثر كرم EMLA در كاهش درد ناشي از تزريق داخل ضايعه كورتيكوستروئيد در آلوپشي آرئاتا
  زهرا بيگم موسوي
 6. ضايعات بدخيم پوست در بيماران دريافت كننده پيوند
  احمد نصرتي، منصور نصيري كاشاني
 7. گزارش يك مورد سندرم Klippel-Trenaunay و ملانوم: همراهي يا يك رويداد اتفاقي
  رضا يعقوبي، نسترن رنجبري، عبدالحسين طلايي زاده
 8. جذام عصبي خالص: گزارش يك مورد
  حسين طباطبايي
 9. نوروپاتي حسي-خودكار ارثي: گزارش يك مورد
  سيدمرتضي مقدادي، فريبا ايرجي، مرتضي ادبي
 10. راهنماي مراقبت و درمان نوروفيبروماتوز نوع I
  اطهر معين، مهرداد كريمي (مترجمين)