مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه بيماري هاي پوست « دوره 1، شماره 2

 1. AIDS
  Emmet S
 2. Psoriasis
  Emmet S
 3. ايمونودرماتولوژي
  ابوالحسن فرهودي
 4. Clinico-pathological aspects of cutaneous Lipomas and Lipomatoses
  Grosshans EM
 5. Panniculitis
  Grosshans EM
 6. Description of the human races: A historical perspective
  Holubar K
 7. Doctors’ speech and medical terminology today
  Holubar K
 8. Oral diseases
  Mehregan AH
 9. Acquired immunodeficiency syndrome
  Moghimi M
 10. Diapresentation of interesting cases of paraneoplastic syndromes
  Schmidt P, Moradi Sh
 11. Principles of light microscopy and its use in dermatology
  Moradi Sh, Schmidt P
 12. New therapeutical approaches for the treatment of malignant Melanoma
  Strohol R, Stingl G
 13. Oral tolerance for delayed type hypersensitivity contribution of local and peripheral mechanisms
  Kaiserlian D, Desvignes C
 14. Clinical aspects of contact hypersensitivity
  Ghohestani R, Nicolas JF
 15. New insights in pathophysiology of contact hypersensitivity: From transgenic mice to human pathology
  Ghohestani R, Nicolas JF

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *