مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 8، شماره 2

 1. بررسي علل عدم استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري در حاملگي هاي ناخواسته زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه
  زهره سعيدي بختياري مقدم، مرغوب كياني الاصل
 2. بررسي عوامل باكتريولوژيك عفونت هاي ادراري و حساسيت باكتري هاي جدا شده از 930 مورد عفونت ادراري نسبت به داروهاي ضد ميكروبي
  شهلا منصوري، شهرناز بانو اشرف گنجويي
 3. مقدمات مبارزه بيولوژيك با مگس خانگي به وسيله زنبورهاي Spalangia endius walker در ايران (Hymenoptera: Pteromalidae)
  عبدالامير بهبهاني، سياوش تيرگري، محمدجواد قاسمي
 4. واكنش تست جلدي توبركولين در دانشجويان سال اول پزشكي ورودي سال 1373 دانشكده پزشكي اروميه
  ابوالفتح لامعي، علي صادقي
 5. بررسي تاثير آموزش در آگاهي و عملكرد بهداشتي متصديان و كارگران مراكز تهيه و فروش مواد غذايي
  عليرضا ساعي فر
 6. اثر اتانول روي وزن بدن، وزن كبد، هماتوكريت و اسيدهاي آمينه پلاسما در دو گروه موش Rat
  مينو ايلخاني پور، رضا حيدري
 7. بررسي شيوع توكسوپلاسموز در دانشجويان دختر ساكن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  شهناز مظفري، بهروز نقيلي، رسول جمالي
 8. بررسي عوامل موثر در پيش آگهي ده ساله بعد از انفاركتوس حاد ميوكارد
  محمدرضا افراز

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *