مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 6، شماره 1-2

 1. بررسي پروتئين تام و الكتروفورز پروتئين هاي مايع پلور بر روي ژل
  علي اكبر ابوالفتحي، محمود قادر مرزي
 2. بررسي موارد مثبت تست مانتو بعد از واكسيناسيون ب.ث.ژ در دوره نوزادي
  نادر پاشاپور، سيدعلي سيداحمدي
 3. آناليز آماري رنال كوليك در 6 ماهه دوم سال 1371 در بخش ارولوژي بيمارستان امام رضا (ع)
  محمدامير خمر، سيدمحسن معتمدالشريعتي
 4. تومور جسم كاروتيد
  علي پورزند
 5. بررسي تاثير آموزش بر موفقيت مادران در شيردهي در شش ماه اول تولد در شهر اروميه
  نادر پاشاپور، شهرزاد قزويني
 6. مدل زيستي رواني و اجتماعي در تشخيص و مداواي بيماري ها
  سيد محمدعلي قريشي زاده
 7. آشنائي با تئوري كاتاستروف و كاربردهاي باليني آن
  منوچهر اميري، فرخ قوام
 8. گزارش يك مورد تب مديترانه اي
  علي صادقي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *