مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 13، شماره 3

 1. تجسس ميكروآلبومينوري در افراد ديابتيك با استفاده از روش ساده آگلوتيناسيون غير مستقيم
  سيدعباس حسيني تقوي
 2. بررسي 6 ساله بيماران با فيستول كام و ترميم آن در بيمارستان امام خميني اروميه
  علي حسني افشار، رفيع پرنيا، مسعود فلاحي مطلق
 3. اختلالات رشد و بلوغ در بيماران تالاسمي ماژور بالاي 10 سال در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) زاهدان
  نورمحمد نوري، طاهره بريري
 4. بررسي فراواني و خصوصيات فلج دوره اي هيپوكالميك در بيماران بستري شده در بخش بيماري هاي مغز و اعصاب مركز آموزشي درماني شهيد مطهري اروميه
  ابوالفضل صرصرشاهي، حميد اشرفي، منوچهر معتمديان، رامين حشمت
 5. بررسي ارتباط متابوليسم منگنز و آهن در Rat: مطالعات In vivo
  تقي حسن زاده قصبه، سيدعلي اصغر مشتاقي
 6. بررسي نتايج ماموگرافي و تطابق تومورهاي پستان با نتايج پاتولوژي در بيمارستان امام خميني (ره) اروميه
  علي سينا، عبدالقادر جليلي، بابك عبدي، رسول قره آغاجي
 7. تعيين فراواني و عوامل ايجاد كننده عفونت هاي ادراري بيمارستاني در بيماران بستري شده در بيمارستان امام خميني اروميه در سال 1379
  سعيد صمدزاده، علي صادقي، رضا صادقي، محمد رهبر
 8. بررسي ويژگي هاي بارداري و عملكرد كليه در بيماران پيوند كليه شده بيمارستان امام خميني اروميه از سال 1367 تا 1381
  علي غفاري مقدم، خديجه مخدومي، فريبا نانبخش، ريتا دوستي
 9. گزارش يك مورد هيستري جمعي از استان آذربايجان غربي
  رحيم خليل زاده، محمدرضا انوشه
 10. گزارش يك مورد بيمار مبتلا به كارسينوم مدولاري تيروئيد با ديسترس تنفسي
  فرهاد جمالي