مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پزشكي اروميه « دوره 12، شماره 4

 1. بررسي ارتباط فاصله گذاري بين مواليد با رشد جسمي كودكان زير پنج سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهرستان كرج
  افسر اميدي، نسرين سلمان باروق، مهين بغارپوش
 2. بررسي ميزان آنزيم كراتين فسفوكيناز مايع مغزي نخاعي در بيماران مبتلا به كوماي ارگانيك و متابوليك به عنوان يك روش تشخيصي
  حميد اشرفي، رامين حشمت، ناصر اقدمي، پيام فرهادنيا، محمدحسن خادم انصاري
 3. بررسي وضعيت تغذيه سالمندان مركز خوبان تبريز از ديدگاه ميزان دريافت غذايي، آهن سرم و الگوي چربي هاي خون
  پريناز ايپچي ششگلاني، سلطانعلي محبوب، منيره ايپچي ششگلاني
 4. نتايج درمان شكستگي هاي سگمنتال استخوان تيبيا به روش ميله گذاري داخل كانال به صورت بسته
  فردين ميرزا طلوعي، احمدرضا افشار
 5. بررسي زمان تعادل و همبستگي آن با قدرت عضله 4 سر راني در سنين 30 تا 70 سال
  زهرا رجحاني شيرازي
 6. بررسي نورون هاي پراكنده و منفرد در زبان موش
  حسن مفيدپور، مختار جعفرپور
 7. اثر تزريق آلومينيوم در هسته كماني (Arcuate nucleus) بر آستانه درد در موش صحرايي نر
  محمدرضا شهركي، صالح زاهدي اصل، عليرضا سركاكي
 8. بررسي وضعيت جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستان هاي استان آذربايجان غربي در سال 1378
  حسن نانبخش، عليرضا ساعي فر، رضا پورعلي، براتعلي رضاپور
 9. بررسي آناستوموز عصبي مارتين-گروبر و شيوع آن در بيمارستان امام خميني (ره) اروميه
  جعفر احمدزاده، كوروش منصوري
 10. سندرم مرالژيا پارستتيكا ناشي از آنژيوگرافي عروق كرونر و معرفي 5 مورد
  سيدجلال ضيائي، محمد يراقي
 11. مكانيسم عمل داروهاي ضد سلي و مقاومت دارويي در برابر آنها از ديدگاه مولكولي
  محمد رهبر، محمدحسين رحيمي راد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *