مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره آورد دانش) « دوره 2، شماره 7

 1. مطالعه پاسخ حاد قلبي بارورفلكس كاروتيدي در ورزش ايزومتريك و ديناميك
  سعيد چنگيزي آشتياني، سعيد خامنه، حميد سليمي خليق
 2. معرفي يك مورد كزاز سفاليك
  فرشيده ديدگر
 3. بررسي اثر حفاظتي سايمتيدين بر آثار ژنتيكي بنزن به روش سنجش ميكرونوكلئي (Micronuclei assay)
  عبدالرحيم صادقي، حسين مزداراني
 4. بررسي ارتباط بين اسكوليوز و اختلاف طول دست ها و پاها در دانش آموزان 11 تا 15 ساله شهر اهواز
  زاهد صفي خاني، محمد فكور
 5. بررسي ميزان استعمال مواد سيگاري و علل تمايل به مصرف آنها در دانشجويان پسر دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 1377
  وحيد گوهريان، محمدصادق رجائي، سعيد صدرنيا
 6. آلودگي هاي انگلي روده اي در كودكان كم وزن زير 5 سال مناطق روستايي شهرستان برخوار و ميمه استان اصفهان
  مهدي مسيبي، احمد شاهمرادي
 7. بررسي شيوع افسردگي در مراجعين به درمانگاه هاي مجتمع آموزشي-درماني حضرت رسول اكرم (ص)
  مهرانگيز نادري
 8. بررسي كاهش شنوايي در بيماران بتاتالاسمي ماژور شهرستان اراك در سال 1377
  مژگان هاشميه، فتانه كبارفرد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *