مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه علمي پژوهشي بهبود « دوره 7، شماره 19

 1. مقايسه ميزان موفقيت روش تزريق اسپرم به داخل تخمك در جانبازان و غير جانبازان نابارور
  انوشيروان كاظم نژاد، ثريا خفري، منصوره موحدين، سيدمهدي سادات هاشمي
 2. تعيين حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي سويه هاي سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از نمونه هاي مختلف باليني در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني شهر كرمانشاه، 81-1380
  پرويز مهاجري
 3. تاثير سايمتيدين در فعاليت انفجار تنفسي نوتروفيل هاي خون موش صحرايي
  داريوش پورمند، ماندانا ستاري
 4. بررسي مقايسه اي زمينه ها و آثار خشونت عليه زنان در خانواده در مراجعين به مركز پزشكي قانوني بابل، 1380
  افسانه بختياري، ناديا اميدبخش
 5. رابطه هوشبهر كودكان با سكونت در مناطق داراي معادن سرب
  منوچهر مهرام
 6. شيوع و علل خونريزي شديد زودرس بعد از زايمان در شهر كرمانشاه، 81-1380
  فرحناز كشاورزي، الهام خيرالهي، محمد خشاي
 7. وضعيت آلودگي به ويروس ايدز، هپاتيت B و C در كاركنان آزمايشگاه هاي مراكز آموزشي درماني شهر كرمانشاه، 1381
  علي اصغر صالحي، مسعود شريفي، مطاع نوروز نژاد، شمس وزيريان
 8. وضعيت بهداشت مسكن خانوارهاي تحت پوشش عرصه پزشكي جامعه نگر ثامن الائمه كرمانشاه، تابستان 1380
  سيدمحمد عزيزي، مقداد پيرصاحب، شهين مرادي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *