مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي پژوهنده « دوره 4، شماره 15

 1. فرمولاسيون و توليد بستني هاي رژيمي و بررسي نمايه گليسمي آنها
  رويا حكمي، مهين آذر، فروغ اعظم طالقان، ناصر ولايي
 2. تاثير غذاي تكميلي سنتي در دوران بارداري بر وزن هنگام تولد و روند رشد كودك
  فاطمه كاسب، سيدمسعود كيمياگر، معصومه غفارپور، ناصر ولايي
 3. مقايسه تاثيرات كاربرد كيسه شن و D-Device بعد از كاتتريزاسيون
  محمدرضا معتمدي
 4. مقايسه روش PISA با PHT و Planimetry در تعيين سطح دريچه بيماران مبتلا به تنگي دريچه ميترال
  حبيب الله سعادت، محمدرضا معتمدي، ندا بهزادنيا
 5. مقايسه دو روش تزريق مغز استخوان و كورتيكواستروييد در درمان بيماران مبتلا به كيست استخوان Unicameral
  محمد امامي مقدم تهراني
 6. بررسي ميزان عمق بيهوشي در عمل سزارين در مراجعه كنندگان بيمارستان لقمان حكيم طي سال 1375
  محمدمهدي قيامت، رامين روحاني فر
 7. تاثير آموزش در ميزان اضطراب مادران بعد از اولين تشنج همراه تب كودكان
  علي اصغر كلاهي، احمدرضا فرسار، محمدتقي ياسمي
 8. شيوع ليشمانيوز در جوندگان منطقه جنگلي سمسكنده در استان مازندران
  ساعد شهابي، شيرزاد غلامي
 9. آلودگي انگلي سبزيجات مصرفي شهر همدان
  سيدجواد سيدطبايي، سيدمحمود سجادي
 10. رابطه سن با تظاهرات باليني و پرتوشناسي سل
  زهره امين زاده، لطيف گچكار، غلامعلي قرباني
 11. طراحي و فرمولاسيون محيط كشت انتخابي و افتراقي دو منظوره براي ميكروارگانيسم هاي خانواده انتروباكترياسه و ويبريوناسه
  بهروز شفقي، نوش آفرين صفادل، ميترا رفيع زاده، فرزانه جدلي
 12. بررسي خال هاي مغولي و فراواني آنها از ديدگاه تشريحي در بيمارستان هاي مختلف تهران
  فاطمه فدايي فتح آبادي، محسن نوروزيان
 13. تاثير آموزش تمرينات ورزشي قبل از عمل بر ميزان درد بعد از عمل جراحي كله سيستكتومي
  زهرا پوراسمعيل، محسن راهنما، اسماعيل حاج نصرالله
 14. ارزيابي آزمايش غربالگري و تاثير عوامل مساعد كننده در ميزان قند خون و بروز ديابت حاملگي
  شيرين نيرومنش، زينت جورابچي
 15. مقايسه تاثير سپيروفلوكساسين با سفترياكسون در مبتلايان به تيفوييد با مقاومت چند دارويي
  داود يادگاري، آزاده ابراهيم زاده، هاله طالايي، ناصر ولايي
 16. اثر گلوكز بر روي رشد و توليد ماده ضد قارچ حاصل از يك نوع قارچ با استفاده از روش كشت بسته و نيمه باز
  حسين وحيدي
 17. روغن هاي اسانسي گونه هايي از آرتميزياي بومي ايران
  سيد عبدالمجيد آيت الهي، حسين كميلي زاده، عبدالحسين روستاييان
 18. ارزيابي تك دوز سفازولين در پيش گيري از عفونت هاي پس از جراحي
  خيراله غلامي، عباس رباني، ندا توكلي، معصومه حسني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *