مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پژوهشي پژوهنده « دوره 4، شماره 13

 1. ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت C در ايران طي سال 1375: گزارش يك مطالعه مقدماتي
  محمدرضا زالي، ماكوتو مايومي، محمد رئوفي، آزيتا نوروزي
 2. تاثير گياه دارويي فلوس (Cassia Fistula) بر روي زخم هاي حاصل از ليشمانيا ماژور در موش هاي سفيد كوچك آزمايشگاهي
  مهدي محبعلي، اكرم چناري، محمدرضا نظري
 3. مقايسه و بررسي قدرت تومور ماركرهاي MSA و CASA و CA 15-3 و CA125 به تنهايي و توام در تومورهاي پستان و تخمدان
  فرزانه (بتول) رحيمي، حوري رضوان، افسانه بردبار، نويده نصيري اسكويي
 4. نقش سيستم نورآدرنرژيك مركزي در اثر اسيدهاي آمينه تحريكي بر ترشح هورمون لوتئيني در موش صحرايي ماده
  معصومه جرجاني، سيما شهابي
 5. عوارض آنژيوگرافي منجر به جراحي در مراجعه كنندگان به بيمارستان آيت الله طالقاني طي سال هاي 72-1368
  حسين بنازاده، محمدتقي صالحيان، حبيب الله پيروي
 6. استفاده از قطعات استخواني شكسته شده جهت كرانيوپلاستي اوليه در شكستگي هاي باز و فرورفته جمجمه
  منوچهر شيرواني، بهرام عطايي
 7. كمبود آنزيم گلوكز-6-فسفات دهيدروژناز و ارتباط آن با مالاريا
  ابراهيم ميري مقدم، علي اكبر پور فتح الله، منصور معتبر، سعيد كاوياني
 8. رابطه سپتي سمي نوزادان با شاخص هاي سريع العمل آزمايشگاهي
  يوسف جفرودي
 9. نتايج كشت ادرار به روش سوپراپوبيك در 150 نوزاد بستري در بخش نوزادان بيمارستان مهديه
  مريم خوشنود شريعتي
 10. ارزيابي آزمايش فرن و بخار در تشخيص پارگي پرده هاي جنيني
  مريم السادات حسيني، فاطمه ناهيدي، زهرا مجدفر
 11. شيوع كمبود روي در دانش آموزان مدارس راهنمايي شهر تهران
  محمدرضا محمودي، سيدمسعود كيمياگر، ناصر ولايي، معصومه غفارپور
 12. سطح سرمي منگنز، علايم و عوارض عصبي آن در افراد شاغل معادن منگنز ايران طي سال 1377
  كوروش قره گزلي، احمد نگهي، ناصر ولايي
 13. الگويي براي بررسي قيمت تمام شده خدمات درماني در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي طي سال 1376
  مرضيه افشاري كردستاني، محمد فشاركي
 14. ميزان موفقيت احياي قلبي-ريوي در بخش فوريت هاي بيمارستان شريعتي تهران طي سال هاي 77-1376
  مجتبي مجتهدزاده، نسرين پرهيزكاري، عباس محققي، احمدرضا سروش
 15. تاثير ميدازولام بر بي دردي مورفين
  عليرضا سليمي، توحيد السادات شاهرخي، محمدمهدي قيامت، حسين رستگار، فرشاد روشن ضمير

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *