مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي « دوره 22، شماره 4

 1. بررسي شيوع اختلالات اندازه دندان ها برحسب آناليز بولتون در مال اكلوژن هاي بعد ساجيتال
  لادن اسلاميان، حنانه قديريان، مسعود سيفي
 2. بررسي تاثير HEMA بر استحكام باند برشي باندينگ مينايي به عاج پس از يك سال
  رويا امينيان، گلرخ سعيدي
 3. بررسي ميكروارگانيسم هاي پاتوژن آبسه هاي پري اپيكال در دندان هاي شيري
  قاسم انصاري، ميترا طبري، بهرام كاظمي
 4. بررسي تاثير آماده سازي سطحي پست هاي فايبر كربن بر ميزان گير آنها به كامپوزيت رزين
  زهرا جابري انصاري، مهدي عابد كهنمويي، مريم معزي زاده
 5. بررسي تغييرات زاويه گونيال منديبل متعاقب جراحي عقب بردن فك پايين با تكنيك ساژيتال اسپيليت دو طرفه
  محمد جعفريان، علي اصغر روحي
 6. موكواپيدرموئيد كارسينوماي داخل استخواني در فكين كودكان: گزارش مورد
  عباس خداياري نمين، محمد مشرف، بهنام اسلامي، عاطفه مشهدي ميقاني
 7. بررسي انگيزه هاي ورود به دندانپزشكي در ميان دانشجويان سال اول دندانپزشكي در سال 1381
  وحيد رواقي، عليرضا صدر، ناهيد برز‎آبادي فراهاني
 8. بررسي تاثير احيا كننده سولفات مس بر اعاده كيفيت تشخيصي فيلم هاي خارج دهاني سياه شده
  آسيه زماني ناصر، مژده مهديزاده، الهام غلامي فرد
 9. بررسي رعايت معيارهاي بهداشت دهان و دندان هاي مصنوعي در بيماران پروتز كامل مراجعه كننده به بخش پروتز متحرك دانشكده دندانپزشكي كرمان از مهرماه 1380 لغايت خرداد 1381
  زهرا شيباني
 10. بررسي و مقايسه تاثير مواد ضد عفوني كننده هيپوكلريت سديم 5.25% و گلوتار آلدئيد 2% بر ثبات ابعادي ماده قالبگيري Speedex
  ابوالفضل صبوري، شاهين شهاب
 11. بررسي رابطه ميكروارگانيسم هاي گرم منفي بي هوازي با بوي بد دهان
  جميله بيگم طاهري، فاطمه فلاح، زيبا ملكي، محمدعلي اوصياء
 12. مروري بر وجود يا عدم وجود تشابهات پاسخ ميزبان بين ضايعات مقاوم اندو و Refractory periodontitis
  حميدرضا عرب، مرضيه شاهي، مهرداد رادور
 13. ارزيابي توزيع تنش در PDL دندان مولر اول ماگزيلا بدنبال كاربرد هدگير High pull به كمك روش FEM
  محمد فراهاني، مجيد قاسميان پورباوندي، شيرين شاه ناصري
 14. بررسي زمان و ترتيب رويش دندان هاي دائمي كودكان تركمن 14-4 ساله شهر گنبد كاووس در سال 1381
  مريم قاسمپور، معصومه مسلمي، محمود حاجي احمدي، مجيد پولادي
 15. مقايسه طولاني مدت خصوصيات ساختماني تعدادي مسواك هاي رايج ايراني و خارجي قبل و بعد از مصرف
  رسول مفيد، زيبا ملكي، مريم رهسپار ميعادي
 16. بررسي اپيدميولوژي شكستگي هاي فك پايين در بيماران بستري در بيمارستان طالقاني بين سال هاي 1377 تا 1381
  حسن مهاجراني، زهرا ابراهيم زاده صفار
 17. بررسي تاثير زمان، ماده ضد عفوني و محيط هاي نگهداري بر ابعاد الگوي آكريلي دورالي
  مينو مهشيد، نوشين ورجاوند ناصري، شروان شعاعي
 18. بررسي كارآيي دو مسواك كودكان Oral-B و شيك در حذف پلاك ميكروبي
  هما نورالهيان، ايرج نيكروان
 19. بررسي اثر دستگاه Twin block كلارك بر نيمرخ بافت نرم در مال اكلوژن Class II
  الهه وحيد دستجردي، فرزاد پورصفر

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *