مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان « دوره 11، شماره 4

 1. بررسي ميزان مصرف پروتئين خوراكي بر اساس محاسبه سرعت توليد اوره در بيماران همودياليزي مزمن شهر كرمان در سال 1380
  فرين رشيد فرخي، نپتون مجدزاده، محمود دهقاني
 2. تاثير التهاب مزمن بر گيرنده هاي بتا آدرنرژيك عروقي مفصل زانو در خرگوش
  حميد نجفي پور، سعيد نيازمند
 3. مهار سيستم ايمني توسط فاكتور ضد رشد سلول كارسينوماي پروستات انسان (JCA-1)
  محسن ابوالحسني، جن وي چيائو
 4. بررسي اثر تزريق داخل هسته ميخي شكل آگونيست و آنتاگونيست گابا A بر اثرات ضد دردي مورفين با آزمون فرمالين در موش صحرايي
  مظفر رضواني پور، طاهره صفري، مهدي عباس نژاد
 5. توليد و بررسي اثرات محافظت بخش واكسن كنژوگه پروتئيني-پلي ساكاريدي در پيشگيري از عفونت هاي ناشي از سالمونلا تيفي موريوم در موش آزمايشگاهي
  نيما حسيني جزني، قربان بهزاديان نژاد، شهرام شهابي
 6. بررسي اثر متيل پردنيزولون سوكسينات در پيشگيري از آمبولي چربي در شكستگي هاي استخوان هاي بلند
  حسين خطيبي، حميدرضا زارع
 7. بررسي ابعاد حنجره در 50 جسد مرد و زن بالغ در كرمان
  سيدپرويز رايگان، سيدحسن افتخار واقفي
 8. بررسي ميزان آگاهي و نظرات مردم شهر كرمان نسبت به استفاده از آب بطري شده براي مصارف خوراكي
  احمد رجبي زاده، محمدرضا افسري نژاد
 9. گزارش يك مورد كاشت نخاعي (Seeding) آستروسيتوم پيلوسيتيك مخچه و پس رفت خودبخود آن
  علي ابراهيمي نژاد، رضا ملك پور افشار

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *