مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد « دوره 28، شماره 4-3

 1. مطالعه تراز نويز و تحليل فركانسي اصوات ابزارهاي مورد استفاده در كلينيك هاي دانشكده دندانپزشكي مشهد
  محمدحسين بحريني طوسي، آمنه سازگارنيا، شهرام بياني رودي
 2. بررسي ميزان آگاهي هاي كلي مراجعين به دانشكده دندانپزشكي درباره بيماري ايدز، مشهد
  آتس سا پاك فطرت، حسن شهابي نژاد
 3. مقايسه اندازه دندان ها و ابعاد قوس فكي در دو گروه اكلوژن نرمال و مال اكلوژن كلاس I
  طاهره جلالي، مريم پوستي
 4. اثر درآوردن دندان هاي پرمولر اول بر روي نيمرخ بافت نرم در Class I با Bimaxillary dentoalveolar protrusion
  عبدالرضا جميليان، عبدالرحمن شوكت بخش، شيما صفائيان
 5. بررسي اثرات استئوتومي ساژيتال اسپليت بر دامنه حركات فك پايين متعاقب عقب بردن فك پايين
  افشين حراجي، ناصر پورابراهيم
 6. ريسك فاكتورهاي موثر در بروز موكوزيت ناشي از اشعه درماني سروگردن و شيمي درماني
  حسن حسين پور جاجرم، سيدامير آل داوود
 7. مقايسه آناليزهاي قدامي-خلفي جمجمه و فكين در موقعيت طبيعي سر در افراد با اكلوژن نرمال
  مهري زرين قلم، مهستي ارشدي
 8. ارزيابي ريزنشت چهار نوع سيمان چسباننده در روكش هاي چيني فلزي
  تقي سالاري، مرجانه قوام نصيري، رضا گوهريان، فاطمه ملك نژاد
 9. بررسي چگونگي بازسازي عرض بيولوژيك بعد از اجراي دو روش جراحي پريودنتال
  ناصر سرگلزائي، حميدرضا عرب، محمدابراهيم رحماني شيرواني
 10. ارزيابي نشانه هاي رفتاري آسان و دشوار و برخي عوامل مرتبط با آنها در يكصد كودك 6-3 ساله مراجعه كننده به كلينيك دندانپزشكي دانشگاه
  سيدمحمود طباطبائي
 11. مقايسه استحكام شكست دندان هاي مولر شيري پالپوتومي شده پس از ترميم با كامپومر و كامپوزيت
  بهجت الملوك عجمي، مرجانه قوام نصيري، سارا شفيعي
 12. بررسي وضعيت بهداشت دهان و لثه در كودكان دياليزي بيمارستان دكتر شيخ مشهد
  حميدرضا عرب، كاظم فاطمي، محمد اسماعيلي
 13. بررسي كلينيكي پوشش سطوح عريان ريشه با استفاده از پيوند آزاد بافت همبند لثه به روش Subepithelial
  كاظم فاطمي، علي اكبر خوشخونژاد، سيداصغر ميرعمادي
 14. بررسي فضاهاي باز احتمالي موجود در كانال هاي كلسيفيه توسط استريوميكروسكوپ
  جميله قدوسي، مريم جاويدي، آمنه بكائيان
 15. تاثير نوع خط خاتمه تراش بر ريزنشت سمان در پروتز ثابت متكي بر ايمپلنت در اكلوژن Cusp to marginal ridge
  رضا گوهريان، شهين رضايي ركني، حسين دشتي
 16. بررسي آزمايشگاهي تاثير ضخامت هاي متفاوت چند نوع ماده ترميمي، نسوج دنداني و هوا در ميزان افت شدت نور
  سيدمصطفي معظمي، نونا عطاران
 17. بررسي انگيزه مراجعه افراد بي دندان جهت گذاشتن پروتز كامل-متحرك به دندانسازان تجربي مشهد در سال 84-1383
  سيدجلال مهدويان، نفيسه اسدزاده عقدايي
 18. تعيين تاثير نوع فيلم نگهدار XCP و Snap-A-ray در راديوگرافي پري آپيكال موازي در كاهش اشكالات تكنيكي
  مژده مهديزاده، ابراهيم علاسونديان
 19. درمان ريشه دندان مولر دوم فك بالا با دو ريشه پالاتال: گزارش يك مورد
  محمدحسن ضرابي، هومن جليل زاده تهراني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *