مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج « دوره 4، شماره 16-15

 1. بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج در مورد ازدواج
  علي كامكار، مهدي اكبرتبار طوري
 2. ميزان شيوع عوامل خطر در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت استان فارس، سال 1375
  محمد فراروئي، مرضيه وكيلي، مهدي اكبرتبار طوري
 3. بررسي وضعيت جمع آوري، حمل و دفع مواد زايد جامد در صنايع و كارگاه هاي شهر ياسوج، سال 1378
  عليرضا رايگان شيرازي نژاد، ارسلان جمشيدي، حسين ماري ارياد، محمد فرارويي
 4. رابطه افزايش ضخامت انتيما-مديا در شريان هاي كاروتيدي مشترك با حوادث عروقي مغز
  جمشيد نجفيان، اعظم نجفيان، علي اكبر توسلي
 5. بررسي ميزان آگاهي، نگرش و رفتار زنان 15-45 ساله همسردار روستايي كوار نسبت به برنامه تنظيم خانواده، تابستان 1378
  سزانه حق پناه، بهرام ضغيمي
 6. بررسي سلامت ريوي كارگران كارخانه آرد ياسوج
  حسين ماري ارياد، حسين كاكويي
 7. نشت مايع مغزي-نخاعي از راه بيني بعد از ضربه (رينوره)
  عيدي عبدالخاني
 8. مداخلات پرستاري در سندرم نقص اكتسابي (AIDS)
  زهره منتصري، محمد ذوالعدل

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *