مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج « دوره 4، شماره 14-13

 1. رابطه بين كمبود يد در دوران قبل از بارداري با سرانجام بارداري
  اعظم جوكار
 2. ميزان بروز و عوامل مرتبط با ناهنجاري هاي مادرزادي نوزادان متولد شده در زايشگاه شهر ياسوج، نيمه اول 1378
  صديقه ابراهيمي
 3. تاثير رژيم غذايي همراه با پياده روي بر چربي هاي سرم بيماران مبتلا به هيپرليپيدمي
  زينت محبي نوبندگاني، اكرم مرباغي، فاطمه دباغي، حميد حقاني
 4. بررسي شيوع علل باكتريال عفونت هاي ادرار از طريق كشت ادرار مراجعين به آزمايشگاه هاي خصوصي منتخب شهر ياسوج در فواصل زماني 1377 تا 1378
  زهره منتصري، محمد ذوالعدل
 5. بررسي مقايسه اي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي پيرامون بهداشت باروري، نسبت به زنان شاغل در ساير موسسات و دواير دولتي شهر ياسوج
  سعادت پرهيزگار، افسانه احمدي، محمد فراروئي، كامبيز كريم زاده شيرازي
 6. بررسي فراواني محل آناتوميك، علائم باليني و آزمايشگاهي كانسر معده در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان طي سال هاي 1372 لغايت نيمه اول 1378
  حسين شريفي، منصور ديانتي، سيدعلي مسعود
 7. آميب به عنوان عامل ايجاد سندرم هموليتيك اورميك در سه عضو يك خانواده
  سيدحسام الدين نبوي زاده، علي ميرزايي، مسعود مقيمي
 8. مروري بر طب سوزني و موارد استفاده آن
  فريدون پوردانش

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *