مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج « دوره 2، شماره 6-5

 1. بررسي ميزان شيوع ژيارديازيس در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر ياسوج، بهار 1373
  نازآفرين حسيني، شمسي راحمي، محمود حقيقت
 2. تاثير ازدواج هاي خويشاوندي والدين بر وزن فرزندان
  مصطفي سعادت
 3. بررسي عوامل موثر بر بعد خانوار و شرايط اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي هفت نفره و بالاتر در شهر ياسوج
  سليمان افروغي
 4. مقايسه آرژيروفيلي پروتئين هاي وابسته به مناطق سازمان دهنده هستك در نمونه هاي اندومتر نرمال فاز ترشحي و فاز تكثيري، هيپرپلازي اندومتر و آدنوكارسينوم اندومتر
  فاطمه ساري اصلاني، زين العابدين بهدادي پور، گيتي زرين فرد
 5. بيماري لوپوس اريتماتوز سيستميك (SLE)
  محمود راستي
 6. گزارش يك مورد تومور نخاع گردني فوقاني
  علي مشكيني
 7. خال بكر (Becker) همراه با هيپوپلازي پستان: معرفي يك مورد و مرور مقالات
  فرهاد هنجني، منوچهر سديفي، آيدا سيف، شهاب شريعت

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *