مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 2، شماره 6

 1. مقايسه مقدار اتانول اندازه گيري شده به روش گاز كروماتوگرافي در نمونه هاي خون و ادرار اجساد
  حسن توفيقي، محمود قاضي خوانساري، فائقه مقدم، طره پريشان زاده
 2. بازنگري بر مسموميت با سموم ارگانوفسفره در چهار ساله اخير (74-1371) در بيمارستان لقمان و مقايسه تازه هاي منتشر شده با يافته هاي فوق
  عبدالكريم پژومند
 3. بررسي تغييرات بافتي دستگاه تنفس در هواي آلوده
  عباس شكور، محمدهادي بهادري
 4. اندازه گيري درصد كربوكسي هموگلوبين در خون اجساد به روش اسپكتروفتومتري مشتق دوم
  مهشيد افشار، مصطفي شاهي نصرت آباد، مرضيه مظلومي ابيانه
 5. بررسي تاثير روانشناختي مرگ يكي از والدين بر روي فرزندان دختر و پسر در مقاطع چهارم و پنجم ابتدايي مناطق 19 گانه آموزشي تهران در سال تحصيلي 74-1373
  ميرمحمد ولي مجد تيموري، شهريار پيراني، آذرميدخت پوران پير
 6. جرائم پزشكي و صلاحيت محاكم
  محمود عباسي
 7. اتوپسي قلب در موارد مرگ هاي ناشي از حمله قلبي
  مسلم بهادري
 8. ديدگاه پزشكي قانوني در تشخيص و احراز سوء استفاده جنسي از كودكان
  عليرضا جويان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *