مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 2، شماره 2

 1. بررسي و تعيين نيازهاي آموزشي بيماران مبتلا به سل ريوي و خانواده آنان از بيماري سل و نحوه مراقبت از خود در شهرستان اروميه
  شمس الدين شمس
 2. رباط متقاطع زانو
  احمد شهلا
 3. بررسي اهميت آموزش به بيمار از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، سال 1382
  ماندانا گودرزي، محمدعلي احمدوند، مهران فرج الهي
 4. تاثير بكارگيري طرح خود مراقبتي بر ترميم زخم پاي بيماران ديابتي
  اعظم محمودي، عيسي محمدي، فضل اله احمدي
 5. بررسي رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن در پرستاران شاغل در مراكز آموزشي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه، 1380
  محمدعلي موحد، يوسف حقيقي مقدم
 6. بررسي شيوه هاي تصميم گيري مديران پرستاري شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي خراسان
  سيدمجيد وفايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *