مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 8، شماره 28-29

 1. اثر اتانول بر اسيدهاي آمينه سيناپس جدا شده از مغز رات
  منوچهر مصري پور
 2. بررسي عوامل مختلف در بيماران مسموم بستري در بخش مسمومين
  محمود رحيمي، بهرام سليماني
 3. بررسي اثر ضد انگلي قارچ پلوروتوس ارنجي
  تقي قفقازي، حسين فريدمعير، هادي صمصام شريعت، شهلا اقبالي
 4. مورد استفاده كلينيكي دستگاه شتاب دهنده خطي
  جعفر امامي، حسين قرائتي
 5. بررسي نتايج استفاده از داروهاي فيبرينوليتيك در انفاركتوس حاد ميوكارد
  بيژن ابراهيمي
 6. انتخاب مصرف داروهاي ضد ترمبوز در بيماري هاي قلبي عروقي
  محمد فرهاد، علي رضازاده تهراني
 7. استفاده از تكنيك هاي مهندسي ژنتيك در تشخيص بيماري هاي ژنتيكي و ارثي قبل از تولد
  علي اصغر سروري
 8. مقايسه بين دو روش ميكروسيتوتوكسيستي و دينابيدس در ارزشيابي آنتي ژن هاي سازگاري نسجي
  مينو اديب

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *