مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 2، شماره 6

 1. درمان داروئي صرع و حالات تشنجي
  عباسعلي موحديان، عباس قرباني
 2. فوريت هاي آلرژيك (قسمت اول): آلرژي به پني سيلين و درمان آن
  كريم نوري مهدوي، ايرج حق شناس، علي محمد زراعتيان
 3. گزارش پنجاه مورد استوماتيت عود كننده و درمان آن با لواميزول
  دانشگر، احمد صمصام شريعت
 4. كوانزيم Q10 و اثر آن بر روي قلب
  احمد رستمي، سيمين غروي
 5. بررسي بيماري هاي كمبود ايمني
  مسعود نوري، محمود جنتي پور
 6. بررسي بهداشتي افراد شاغل در بيمارستان هاي دانشكده پزشكي اصفهان
  مسيح ميرلوحي، زهرا محمدزاده
 7. درمان فشارخون: قسمت پنجم
  طالب آزرم
 8. گزارش يك مورد سندرم پرون بلي
  كريم نوري مهدوي، علي محمد زراعتيان
 9. اثرات قلبي عروقي داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي: قسمت اول
  احمد رستمي، عفت السادات طباطبائي
 10. اعمال منافي عفت و تجاوز به عنف
  حسن توفيقي