مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 16، شماره 50

 1. نگاهي به اجراي پنج سال بازآموزي پزشكان: ديدگاه مدرسين و مشمولين قانون
  بهزاد ذوالفقاري، عليرضا يوسفي، پيمان اديبي
 2. مقايسه بيحسي موضعي در عمل كاتاراكت به روش ساب تنون و رتروبولبر
  سيدمحمد قريشي، كبري نصرالهي
 3. مقايسه فعاليت آنزيم هاي متابوليسم انرژي، اسيد و آلكالن فسفاتاز در پروماستيگوت هاي جدا شده از اشكال متفاوت ليشمانيوز جلدي
  مهدي بقائي، منوچهر مصري پور
 4. فراواني نسبي سرطان معده بين سرطان ها در استان اصفهان (74-1369) و مروري بر مطالعات در زمينه عوامل مساعد كننده
  جمشيد سارنج
 5. بررسي فراواني انواع اپي لپسي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال هاي 74-1373
  مصطفي شيرزادي، زهرا محمدزاده
 6. فراواني ناقلين استرپتوكوكوس پيوژن در دانش آموزان دختر و پسر تعدادي از مدارس ناحيه 3 آموزش و پرورش اصفهان
  اكبر توكلي، غلامرضا ايراجيان، شهره فرشاد
 7. مقايسه نتايج و عوارض كله سيستكتومي به روش باز و لاپاراسكوپي
  سيدعباس طباطبايي، سيدمظفر هاشمي، مهدي راستي
 8. تاثير مايكروويو بر دقت تشخيصي نمونه هاي فروزن سكشن
  پروين رجبي، حسن نورالهي، مژگان مختاري
 9. اهميت كلينيكي آنتي A1 در سرم افراد با گروه خون A2 و A2B
  عباسعلي پورآذر
 10. بررسي بروز كزاز بعد از اجراي طرح گسترش عمليات ايمن سازي
  حسن صالحي
 11. استفاده از روكورونيوم براي لوله گذاري سريع داخل ناي (Tracheal intubation)
  منوچهر نوري مشكاتي
 12. بررسي ارتباط تشنج ناشي از صرع با ميانگين نمرات تحصيلي و ساعات غيبت دانش آموزان مدارس
  سيدعلي مسعود، محمدعلي اطلسي، منصور سياح
 13. رابطه مصرف قرص هاي ضد بارداري خوراكي و هيپرتانسيون ثانويه
  شهناز آرام
 14. گزارش يك مورد نادر در جابجايي ريشه هاي مزانتر و مزوكولون عرضي
  روشنك ابوترابي
 15. پاشنه دردناك و گزارش 128 مورد از آن
  فرود بهمني
 16. هيپرتانسيون اوليه ريه در كودكان: گزارش بيماري
  عبدالرسول نيكيار
 17. ميزان پذيرش و عوارض كپسول هاي نورپلانت در زنان مراجعه كننده به بيمارستان امين اصفهان
  فاطمه مستاجران، مرضيه شبانيان
 18. لنفوم اوليه مغز در يك خانم 45 ساله با سابقه طولاني مصرف استروئيدها
  بهرام امين منصور، سيدجلال ضيائي، پروين محزوني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *