مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، فصلنامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان (طبيب شرق) « دوره 5، شماره 2

 1. وضعيت مس در بيماران تالاسميك ماژور جوان و ارتباط آن با تراكم معدني استخواني
  ميررضا بخيرنيا، عليرضا عبدالله شمشيرساز، محمد كامگار، غزاله عرفان زاده، نويد بوذري، سيدمحمود طباطبايي، باقر لاريجاني
 2. تعيين شيوع ناهمخواني در تشخيص استئوپوروز بين نواحي آناتوميك مختلف در بيماران مراجعه كننده به مركز سنجش تراكم استخوان بيمارستان شريعتي تهران
  اكبر سلطاني، نسيبه خالق نژاد طبري، محمد پژوهي، حسين اديبي، ايمان رحيمي، باقر لاريجاني
 3. تراكم معدني استخوان در جمعيت مردان: بررسي ارتباط با فشار خون شرياني و مصرف كلسيم روزانه
  ميررضا بخيرنيا، محمد پژوهي، رضا برادرجليلي، عليرضا خليلي فرد، غزاله عرفان زاده، باقر لاريجاني
 4. ميزان همخواني روش QUS انگشتان با DXA در تشخيص استئوپوروز
  مجتبي صداقت، زهره حميدي، اكبر سلطاني، آرش حسين نژاد، ايمان رحيمي، باقر لاريجاني
 5. اختلاف سنجش قند خون مويرگي با قند خون وريدي توسط دستگاه هاي گلوكومتر
  محمدحسن باستان حق، باقر لاريجاني، عليرضا خليلي فرد، آرش حسين نژاد، عليرضا شفائي
 6. اثرات فيتوتوكسيك كربنات ليتيوم بر پارامترهاي رشد دوره جنيني در موش صحرايي آزمايشگاهي
  مريم سربيشگي، حميدرضا محمودزاده ثاقب، زهرا حيدري، هوشنگ رفيق دوست
 7. تجزيه و تحليل شاخص هاي گروس آناتوميك كليه در رت نر بدنبال مسموميت سرب با استفاده از روش استريولوژيك
  زهرا حيدري، حميدرضا محمودزاده ثاقب، هوشنگ رفيق دوست، عباسعلي معين
 8. بررسي آنتي ژن هاي HLA كلاس دو در بيماران آسمي آتوپيك
  ابراهيم عليجاني، مهدي شكرابي، مليحه كم گويان، صبا عرشي
 9. اثرات جنس و وزن بدن بر ترشح اسيد پايه معده در موش صحرايي
  غلامرضا كميلي، صالح زاهدي اصل، محمدكاظم غريب ناصري