مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار « دوره 7، شماره 2

 1. تعيين مقادير طبيعي سرعت هدايت عصبي و تاخير زماني شاخه حسي و حركتي عصب مياني دست
  محمدرضا علويان قوانيني، حميدرضا علمي، كورش منصوري
 2. بررسي نسبت تاخير زماني عصب بين استخواني قدامي به عصب مياني
  محمدرضا علويان قوانيني، محمدرضا عماد، امير قسمي
 3. بررسي تاثير تحريك الكتريكي اعصاب حسي كمري از طريق پوست بر روي شدت درد زايمان در مادران نخست زا
  فاطمه فريال اثني عشري، معصومه كردي، رضا صدر نبوي
 4. مطالعه ارتباط سبك زندگي با افسردگي و اضطراب در دانشجويان سبزوار
  فاطمه بهداني، محمدرضا سرگلزايي، اسماعيل قرباني
 5. بررسي حساسيت E.coli به ديسك كوتريموكسازول و آموكسي سيلين در عفونت هاي ادراري
  زهره نصيري مقدم
 6. بررسي اثربخشي و عوارض روش هاي پيشگيري از بارداري در زنان شهرستان سبزوار
  صديقه يوسف زاده
 7. بررسي مقايسه اي عوارض بستن لوله هاي رحمي با روش طبيعي پيشگيري
  مهين تفضلي
 8. كيسه صفراي دوگانه و گزارش يك مورد آن
  بيژن آريا، محمدجعفر گلعلي پور
 9. گزارش يك مورد سندروم پاپيلون لوناور
  داود كشاورز
 10. شيوع باكتريال واژينوزيس در زايمان هاي زودرس و مقايسه آن با زايمان هاي ترم
  رامش شفيقي شهري
 11. تعيين معيار سونوگرافي محيط شكم و تخمين وزن جنين در مادران باردار
  محمد احسان، رضا فولادي، مرجان امجدي
 12. بررسي تاثير آمنيوتومي بر طول فاز فعال مرحله اول زايمان در خانم هاي نخست زا
  طاهره نظري، معصومه كردي، شرفي، مشكاني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *