مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار « دوره 3، شماره 1

 1. بررسي اثر تنوع و مطبوع بودن غذا بر بي اشتهايي ناشي از سروتونين در موش صحرايي
  سيدحسن علي آبادي
 2. بررسي اولويت نيازهاي اساسي در كاركنان دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني سبزوار
  مهدي گل افروز
 3. بررسي عوامل مساعد كننده آلودگي به انگل هاي روده اي در شهرستان سبزوار
  محمدجواد نمازي، محمد واحديان
 4. تهويه مكانيكي و موارد تجويز آن
  سيدحسين احمدي حسيني
 5. آثار محروميت از خواب در پرستاران شب كار
  سكينه سبزواري
 6. شيوه هاي غير تهاجمي اندازه گيري فشار خون
  عباس حيدري
 7. مقايسه زايمان با وكيوم بوسيله كاپ سخت و نرم
  مريم كلوتي
 8. گونه هاي زبان ديداري: 1) مقاله و مقاله نويسي
  ذوالفقار رهنماي خرمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *