مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 2، شماره 5-6

 1. بررسي عوامل موثر بر توفيق و ناكامي ازدواج مجدد همسران شاهد
  احمدعلي نوربالا، محمد ابراهيم مداحي
 2. برآورد و پيش بيني جمعيت يك منطقه با مدل Cohort-survival
  محمدعلي فيض پور، وحيد محمودي
 3. بررسي نگرش معلمان نسبت به دانش آموزان و همبستگي آن با رضايت شغلي و درصد قبولي
  محمد نريماني
 4. طراحي و ساخت دستگاه دياترمي با استفاده از المان هاي نيمه هادي
  حسن غفوري فرد، رسول خياطي
 5. بررسي روابط كمي ميانگين و ميانه طيف فركانسي سيگنال الكتروميوگرام سطحي در سه انقباض مختلف عضله
  ميرعلي اعتراف اسكوئي، سيدمحمد فيروزآبادي، فريد بحرپيما، سقراط فقيه زاده
 6. بررسي سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در مراجعين به مراكز بهداشتي و درماني مناطق شهري شهرستان ملاير
  احمد شاهمرادي، خسرو سرداريان، محمد فلاح
 7. بررسي نقش آنزيم پروتئين كيناز سي (PKC) در بيان ژني عامل نكروز توموري آلفا (TNF-?) با استفاده از كشت سلولي آستروسيت هاي 39 رت نوزاد و مشاهده اثر فقدان PKC در بيان ژن TNF-?
  محمدعلي صاحب الزماني، اميرحسين تكيان، كيارش ايل بيگي، پويا آزموده، آريانا بيات
 8. پيش دارو و كاربرد باليني بعضي پيش داروها
  حسين جعفري
 9. Study on fresh-water protozoa of Tehran region
  Baloutch M, Karami M