مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 8، شماره 34

 1. روش هايي براي كاهش تعداد ضربان قلب جانبازان پاراپلژيك در حين انجام دادن فعاليت هاي ورزشي
  فرشاد اخوتيان، سقراط فقيه زاده، بهاره حاج قنبري
 2. بررسي تاثير متغيرهاي مهم اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي بر مصرف خودسرانه دارو
  رضا توكلي
 3. بررسي تغييرات هورموني افراد مبتلا به هيرسوتيسم براساس شاخص پرولاكتين
  معصومه حيدري
 4. مقايسه تاثير دو روش آموزش بهداشت بر عملكرد مادران و تغذيه دختران نوجوان به منظور پيشگيري از فقر آهن در دبيرستان هاي شمال شهر اصفهان، 78-1377
  پروانه خراساني، فاطمه الحاني، مسعود كيمياگر، ربابه معماريان
 5. هشداري بر انتخاب روش مطالعه اتصال فنيتوئين به آلبومين گليكوزيله
  سيده زهرا بطحايي، الهام خوش نيت، احمد محمدي نژاد، آزاده عرب زاده، بهاره خجندي، قاسم عطائي، مسعود امانلو، حسن فرسام، علي اكبر موسوي موحدي
 6. بررسي مقايسه اي تهيه اسمير دهانه رحم به دو روش سيتوبرس اسپاچولا و كاتن سواب اسپاچولا از نظر تعداد سلول
  پروين رهنما، سقراط فقيه زاده
 7. بررسي پارامترهاي آنتروپومتريك در تعيين اندازه عرض دندان هاي قدامي فك بالا
  سيدشجاع الدين شايق، حسين لباف
 8. مقايسه تاثير خون هاي مختلف بر رشد پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور و تروپيكا (Leishmania major & L.tropica) در محيط كشت NNN
  صفرعلي طالاري، حسين هوشيار
 9. بررسي كارايي پرسشنامه خودسنجي مانيا (SRMI) در تشخيص اختلال دو قطبي فاز مانيك
  احمد علي پور، احمدعلي نوربالا
 10. بررسي شيوع جويدن ناخن در دبستان هاي تهران و مروري بر علل و شيوه هاي درماني آن
  اطهر معين، مسعود مقدم نيا
 11. بررسي شيوع انگل هاي روده اي در خانوارهاي شهر سالم (منطقه سيزده آبان شهرستان ري)، سال 1378
  عليرضا نائيني، اكبر شيخاني، نادر فلاح، محمد نيا
 12. دز انتگرال نسبي هدف و ركتوم در روش هاي مختلف پرتودرماني سرطان سرويكس
  بيژن هاشمي ملايري، حسين قرائتي، طيب الهويردي پورفلاح، حسبن رجبي، رامين جابري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *