مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 8، شماره 30

 1. بررسي آثار هيستوپاتولوژيك سولفور موستارد بر روي سلول هاي جامي اپيتليوم برونش موش صحرايي نر
  عباس محمودزاده، محمدحسين اسدي، ناصر سلسبيلي، حسين مهدوي نسب، فرزانه نظري، حسين بهادران، غلامرضا كاكا
 2. بررسي اپيدميولوژيك آلودگي به آسكاريس در مناطق روستايي استان همدان
  بهرام دلاور، محمد فلاح، آرش عازمي خواه، احمد قادري
 3. بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد معلمان مدارس ابتدايي در مورد بهداشت مدارس شهر تهران
  اشرف پيراسته، علي رمضانخاني
 4. اثر پرتو فرابنفش بر ريحان (Ocimum basilicum L) و فعاليت ضد ميكروبي روغن هاي اسانسي ان
  ايرج رسولي، آناهيد ميرزاتوني
 5. بررسي آثار ضد دردي عصاره متانولي اسطو خودوس (.Lavandula off) و مطالعه هيستوپاتولوژيك آن در موش سوري
  محمودرضا حيدري، محمدجواد زاهدي، حسن رضواني
 6. مقايسه آثار كاربرد يك بار و دو بار عسل در روز بر فرآيند التيام زخم باز پوست موش صحرايي
  محمد بيات، احمد حسيني
 7. بررسي اثر داروي تاموكسيفن بر ظرفيت اتصال پروتئين TBG در كبد موش صحرايي نژاد اسپراگ داولي
  فاطمه كرمي تهراني، پونه مكرم
 8. بررسي اثر كلاتور روي بر فعاليت توكسين تيپ A كلستريديوم بوتولينوم
  قربان بهزاديان نژاد، رمضانعلي عطايي، غلامحسين رياضي، مرتضي ستاري
 9. بررسي اثر عصاره تزريق شده سير بر بافت ريه موش صحرايي
  مهري غفوريان بروجردنيا
 10. بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر مشاركت مردان در تنظيم خانواده
  محمود طاووسي نيك آبادي، عليرضا حيدرنيا
 11. بررسي تاثير روش آرام سازي بنسون بر ميزان اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي شكمي
  ربابه معماريان، زهره ونكي، مهرداد كلاته جاري
 12. كشت سلول هاي شووان بدون استفاده از مواد بازدارنده
  معصومه فيروزي، فرزانه صابوني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *