مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 6، شماره 24

 1. اثر هايپرترمي با ليزر گرمايي بر تشكيل ميكرونوكلئي در سلول هاي كارسينوم سرويكس (Hela) در شرايط In vitro
  حسين مزداراني، علي شبستاني منفرد
 2. كاربرد مدل اعتقاد بهداشتي در آموزش بهداشت دهان و دندان و ارائه مدل مناسب
  مهناز صلحي، داود شجاعي زاده، بهمن سراج، سقراط فقيه زاده
 3. كاربرد مدل اعتقاد بهداشتي در بهبود رفتارهاي پيشگيري كننده مالاريا در شهرستان سراوان در سال 76-1375
  فاطمه رخشاني، شمس الدين نيكنامي، فضل الله غفراني پور، غلامرضا بابائي، مرتضي زعيم
 4. اپيدميولوژي درماتيت آتوپي در مدارس ابتدائي تهران
  اطهر معين
 5. بررسي ميزان شيوع مرگ جنين و علل و عوامل مستعد كننده آن
  آزيتا كياني آسيابر
 6. راه اندازي و ارزيابي آزمايش اليزاي نقطه اي براي تشخيص هيداتيدوزيس انساني
  شهاب سلامي، عبدالحسين دليمي اصل، رسول مدني
 7. كاربرد تحليل مسيري در مطالعات پزشكي
  انوشيروان كاظم نژاد، سيدمهدي سادات هاشمي
 8. بررسي ارتباط سن، جنس و وضعيت اقتصادي-اجتماعي با شيوع گواتر در دانش آموزان شهر اراك
  شادان پدرام رازي
 9. طراحي و ساخت دستگاه توليد كننده نيروهاي مكانيكي به منظور ايجاد زخم فشاري كنترل شده در حيوانات آزمايشگاهي
  گيتي تركمان، علي فلاح، علي اكبر شرفي، حميدرضا كاتوزيان، سيداحمد افتخار حسيني، سقراط فقيح زاده، محمود مفيد
 10. شناسايي و تعيين ايمونوژنيسيته يك تومور خود به خود ايجاد شده در موش Balb/c
  طوبي غضنفري، زهير محمدحسن، رويا يارايي
 11. جداسازي و تخليص آنزيم GST از انگل بالغ فاسيولا ژيگانتيكا
  حبيب الله پايكاري، عبدالحسين دليمي اصل، احمد زواران حسيني، رسول مدني، محمدجواد رسائي
 12. بررسي تاثير مشاركت دختران دبيرستاني بر ميزان مراقبت از خود زنان در مورد خودآزمايي پستان (BSE)
  زهره ونكي، سيما كرمانشاهي، معصومه نمديان