مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 5، شماره 20

 1. بررسي رابطه روش هاي مقابله اي با ويژگي هاي فردي در جانبازان شهر يزد
  حسين توانگر، احمدعلي نوربالا، سقراط فقيه زاده
 2. بررسي ميزان تاثير آموزش از طريق تركيبي بر آگاهي، نگرش و عملكرد مادران داراي كودك زير پنج سال در زمينه عفونت هاي حاد تنفسي (ARI) در دو روستاي استان مركزي
  عليرضا حيدرنيا، سقراط فقيه زاده، حسام الدين عسگري مجدآبادي
 3. بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي مادران كودكان مبتلا به فلج مغزي از نحوه مراقبت از آنان
  زهرا كاشاني نيا، سيما كرمانشاهي، صديقه طلاكوب
 4. بررسي ميزان به كارگيري درست آنتي بيوتيك هاي خوراكي توسط مادران كودكان زير 6 سال
  سيما كرمانشاهي
 5. بررسي طول مدت شيردهي انحصاري مادران شاغل و غير شاغل مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر كرمان، 1375
  فاطمه فرودنيا، سكينه محمدعليزاده، سيروس فروهري
 6. بررسي تاثير برنامه بازديد منزل بر كنترل بيماري در زنان مبتلا به گواتر آندميك در شهر سنندج در سال 1375
  عهديه پرهيزكار، فضل اله غفراني پور، منيره انوشه
 7. بررسي شيوع نمايش بريچ و صدمات ناشي از آن در زايشگاه هاي شهر تهران
  پروين رهنما
 8. بررسي ارزش تشخيصي آنزيم هاي ادراري N-استيل D-? گلوكز آمينيداز، ?-گالاكتوزيداز و ?-گلوكوزيداز در نارسايي مزمن كليوي
  عباس صاحبقدم لطفي، علي بمان زارعي محمودآبادي
 9. اثر ويتامين D3 و اينترفرون گاما بر تكثير ليشمانيا ماژور و توليد نيتريك اكسايد (NO) در ماكروفاژهاي موش Balb/c
  محمود آغلي، احمد زواران حسيني، عبدالحسين دليمي اصل
 10. بررسي آزمايشگاهي آثار ضد باكتريايي لاكتوباسيل هاي جدا شده از لبنيات
  مرتضي ستاري، گارنيك عجميان، اشرف محبتي مبارز
 11. بررسي شيوع كيست هيداتيك در دام هاي ذبح شده در كشتارگاه همدان
  محسن اربابي، جعفر مسعود، عبدالحسين دليمي اصل، محمود سجادي
 12. بررسي ميزان فلورايد در منابع آب آشاميدني شهر بابل و ارتباط آن با شاخص DMFT در دانش آموزان دوره راهنمايي
  اميرحسين محوي، سيدمحمود مهدي نيا چوبي