مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 4، شماره 13-14

 1. مدل هاي غربالگري سوء تغذيه كودكان با استفاده از شاخص هاي تن سنجي
  سيد محمدكاظم نائيني، محمود محمودي فراهاني
 2. بررسي مقاومت دارويي مايكوباكتريوم توبركولوزيس در استان آذربايجان غربي
  محمد رهبر، كيومرث قاضي سعيدي
 3. فاصله گذاري بين فرزندان و مهمترين علل پرمخاطره شدن بارداري
  حميده رشادت جو، سقراط فقيه زاده، سوسن پارساي
 4. شواهد پژوهشي درباره تاثير اعتقادات مذهبي فرد در كاهش ابتلا به افسردگي
  احمدعلي نوربالا، فرشاد شاددل
 5. بررسي ميزان تاثير آواي قرآن كريم بر كاهش درد بعد از اعمال جراحي شكم
  عليرضا نيك بخت نصرآبادي
 6. تاثير آگونيست ها و آنتاگونيست هاي دوپامينرژيك بر اشتها در موش سفيد آزمايشگاهي
  زهرا كياسالاري، محمدحسين پورغلامي
 7. بررسي اثرات تصادفي در مطالعات طولي همراه با داده هاي گمشده
  انوشيروان كاظم نژاد، محمدرضا مشكاني، سقراط فقيه زاده، ابراهيم حاجي زاده
 8. مقايسه روش هاي مختلف درونيابي به منظور بهبود كيفيت نقشه هاي پتانسيل سطح بدن
  حسين سرمدي، رسول اميرفتاحي، مهيار زردشتي كرماني، حسن غفوري فرد، سيداحمد افتخارحسيني
 9. بهبود نسبت سيگنال به نويز در الكتروكارديوگرام به منظور تهيه نقشه هاي پتانسيل سطح بدن
  رسول اميرفتاحي، حسين سرمدي، مهيار زردشتي كرماني، حسن غفوري فرد، سيداحمد افتخارحسيني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *