مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 11، شماره 51

 1. اندازه گيري اقطار كانال نخاعي طبيعي در سطوح ساژيتال و كرونال در سطح ديسك هاي بين مهره اي (L4-L5) و (L5-S1) با اولتراسونوگرافي تشخيصي
  محمد احسان، داوود علي جاني، محمدجواد كوثر، علي اكبر حق دوست
 2. بررسي مدت لوشيا و برخي عوامل موثر بر آن در زنان زايمان كرده در مراكز آموزشي شهر تهران
  مرجان احمد شيرواني، صديقه حنطوش زاده، انوشيروان كاظم نژاد
 3. تعيين اثر فاكتور كند كننده رشد (GRF) بر شاخص هاي بيولوژيكي آنوفل استفنسي (Anopheles stephensi (Dip:Culicidae و مقايسه دو روش حذف آن از محيط لاروي
  عليرضا بلندنظر، محمدسعيد داير
 4. بررسي پوشش واكسيناسيون هپاتيت B و عوامل موثر بر آن در كودكان
  فرهاد جعفري، اشرف پيراسته، نادر فلاح، هادي نجفي
 5. بررسي ضرورت تعيين فعاليت آنزيم گلوكز-6-فسفات دهيدروژناز (G6PD) در نوزادان مبتلا به هيپربيلي روبينمي
  فاطمه حاجي ابراهيم تهراني، سقراط فقيه زاده، حاجيه برنا
 6. بررسي تاثير دو روش آرام سازي پيشرونده عضلاني و لمس درماني بر اضطراب و علائم حياتي و بروز ديس ريتمي هاي قلبي بيماران تحت كاتتريسم قلبي
  ميترا ذوالفقاري، فضل الله احمدي
 7. تنوع و تعدد گونه هاي جونده در شهرستان خرم آباد و بخش هاي تابعه
  جواد رفيع نژاد، اصغر شايان، مصطفي مريدي، افشين الماسي
 8. محاسبه بيناب و بازده توليد پرتوهاي ايكس تابش ترمزي در شتابدهنده هاي پزشكي با استفاده از كد مونت كارلوي MCNP4B
  عباس شفايي، غلامرضا رئيس علي، بيژن هاشمي ملايري
 9. بررسي ميزان تاثير برنامه آموزش بهداشت بر كاهش كچلي سر در مدارس ابتدايي پسرانه شهرستان چابهار
  محتشم غفاري، عليرضا حيدرنيا، محمدحسين يادگاري، انوشيروان كاظم نژاد
 10. كاربرد مدل مراقبت از خود در تعيين عوامل موثر بر كيفيت زندگي و وضعيت متابوليك بيماران ديابتي غير وابسته به انسولين با استفاده از تحليل مسيري
  عاطفه قنبري، زهره پارسا يكتا، سقراط فقيه زاده، سيدمهدي سادات هاشمي
 11. تاثير دود سيگار بر بروز سكته قلبي و ارتباط آن با سطح فيبرينوژن و چربي هاي سرم
  نوشين محمدي فرد، نضال صراف زادگان، نرگس نوري، مريم باقري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *