مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اورولوژي ايران « دوره 9، شماره 33

 1. دريچه پيشابراه خلفي (والو مجراي خلفي): بخش اول
  عبدالمحمد كجباف زاده
 2. عمل جراحي PCNL در بيماران با و بدون سابقه نفروليتوتومي
  عباس بصيري، حسين كرمي، سيد محمدمهدي حسيني مقدم
 3. درمان سنگ هاي حالب با استفاده از سنگ شكني باليستيك
  سيد محمدكاظم آقامير، محمدقاسم محسني، آرش اردستاني
 4. بررسي همخواني MRU با پيلوگرافي وريدي در تشخيص انسدادهاي سيستم ادراري فوقاني
  محمدعلي زرگر، پژمان شادپور، همايون هاديزاده، منصوره منصوري
 5. لزوم بررسي هورموني قبل از بيوپسي بيضه در افراد آزوسپرم با بيضه طبيعي
  سيدجليل حسيني، محمدرضا رضازاده
 6. بررسي نقش سونوگرافي داپلر در تشخيص رد حاد پيوند كليه
  رضا فرجاد، مژگان سليماني
 7. ارزيابي اندكس هاي داپلر عروق اينترا رنال در كليه پيوندي با عملكرد نرمال و مقايسه هاي آن با كليه هاي Native
  رضا فرجاد، حميدرضا منصوري
 8. گزارش يك مورد انكوسيتوماي كليه در يك خانم 51 ساله
  محمدعلي زرگر، كوشا كمالي
 9. گزارش يك مورد حادثه ورود سوزن خياطي در كليه راست
  احمد محمدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *