مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اورولوژي ايران « دوره 5، شماره 19

 1. BCG داخل مثانه اي: تجربيات باليني دو دهه گذشته و مسايلي كه هنوز در ابهام است
  سيديوسف حسيني
 2. ختنه نوزادي با استفاده از حلقه: يك روش ساده و عملي با گزارش نتايج 1500 مورد
  سيدكاظم مداين
 3. تاثير حاملگي بر عملكرد كليه پيوندي
  تقي زاده افشاري، بهمن فرشيد، سكينه حاج ابراهيمي
 4. بررسي شيوع كيست اكتسابي كليه در بيماران دياليزي
  بهزاد عين الهي، عباس اديب
 5. تومور كليه چپ با تهاجم به دهليز راست: استفاده از جراحي قلب باز و هيپوترمي متوسط (اولين گزارش در ايران)
  سيديوسف حسيني، منوچهر حكمت، مجيدعلي عسگري، محمد رضوان نوبهار، اباذر اكبرزاده پاشا
 6. تاثير آموزش مراقبت از خود در كاهش مشكلات بيماران همودياليزي
  خدايار عشوندي، عيسي محمدي، ابراهيم حاجي زاده
 7. بررسي نتايج 13 مورد Clam cystoplasty
  سيدكاظم مداين، محسن امجدي، فهيمه كاظمي راشد
 8. شيوع هيپرتانسيون پس از سنگ شكني كليه
  عبدالكريم دانش، فريدون خيام فر، شيوا اصلاني
 9. مطالعه غربالگري سرطان مثانه به روش سيتولوژي ادرار در افراد بالاي 60 سال روستاهاي اصلي خانه بهداشت اروميه
  سعيد صمدزاده، فرخ قوام، شاكر سالاري
 10. يك مورد نادر فيستول ايلئووزيكال بين ديورتيكول مكل و مثانه
  ناصر سيم فروش، مرتضي عبادتي فرد
 11. گزارش يك مورد كيست هيداتيك آدرنال
  حميد مزدك، فريدون رضواني اردستاني
 12. ژنيتالياي مبهم: گزارش يك مورد نادر از پسودوهرمافروديسم مردانه به خاطر كمبود 17و20-دسمولاز
  رحيم تقوي، محمدحسن خزاعي، حسن احمدنيا

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *