مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 14، شماره 45

 1. گزارش يك مورد لنفوم بدخيم اوليه رحم
  محمدرحيم اكبر
 2. اثر گاز خردل بر روي آنتي ژن هاي گروه هاي خوني در جانبازان شيميايي شده
  عباسعلي پورآذر
 3. مطالعه تعيين حداقل غلظت بازدارنده آنتي بيوتيك هاي موثر بر پسودوموناس آئروژينوزا در عفونت هاي سطحي حاصل از سوختگي
  اكبر توكلي
 4. بررسي تاثير بازدارندگي پسودوموناس آئروژينوزاي ايزوله شده از حفره دهاني بر روي استافيلوكوك هاي مقاوم به متي سيلين (MRSA)
  علي فاضلي، معراج پورحسين
 5. ضايعات بين دو مهره اطلس و آكسيس (C1-C2)
  سيد عليرضا ابراهيم زاده
 6. بررسي نتايج درماني جااندازي باز دررفتگي مادرزادي هيپ با روش جراحي Ludloff
  عبدالرضا توكلي، محمدرضا اعتمادي فر
 7. بروز درماتوفيتوز به علت Microsporum canis در يكي از مراكز بازپروري استان اصفهان
  شهلا شادزي، مصطفي چادگاني پور، مهشيد موحد
 8. بررسي علل پيوند قرنيه در سال هاي 74-1373 در بيمارستان فارابي اصفهان
  كبري نصرالهي، سيدمحمد قريشي
 9. بررسي اختلال سيستم عصبي خودكار قلبي عروقي در 180 بيمار ديابتي
  سيدمحمود صدربافقي
 10. آنوريسم آئورت علامت دار شكمي
  سيدعباس طباطبايي
 11. بررسي ميزان شيوع و نقش الگوي رفتاري تيپ A در مبتلايان به انفاركتوس ميوكارد در مقايسه با گروه كنترل
  غلامحسين احمدزاده، آرش ميراب زاده
 12. بررسي شيوع آنتي ژن هاي HLA-DR و HLA-DQ در بيماران مبتلا به ديابت وابسته به انسولين و مقايسه آن با افراد طبيعي
  مينو اديب، رسول ابوالحسني
 13. بررسي رابطه سيگار و آب مرواريد
  عليرضا زندي