مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران « دوره 2، شماره 5

 1. سيستم كنترل كيفي براي ابزارهاي فراصوت تشخيصي بهنگام
  منيژه مختاري ديزجي، علي اكبر شريفي، فريبرز منطقي، ندا خداپرست
 2. بررسي رابطه بين يافته هاي اپيدميولوژيك با عوارض ديررس بيماري هاي ناشي از گاز خردل گوگردي در 500 مصدوم شيميايي ايراني (پس از 15 سال)، 1380
  خسرو آگين، قاسمي برومند
 3. بررسي اپيدميولوژيك ليشمانيوز جلدي در شهرستان گرگان طي سال هاي 80-1378
  عبداله عباسي، محمدرضا قنبري، كاظم كاظم نژاد
 4. فعاليت NADPH ديافورز و ايمنوراكتيويته كلبيندين 28KD در نرون هاي حركتي نخاع موش هاي صحرايي نوزاد بعد از ضايعه عصب محيطي
  زهرا فلاح
 5. وضعيت جمع آوري و دفع بهداشتي زباله در يگان هاي صعود كننده به قله سبلان در سال 1382
  نعمت اله اسمي، قاسمعلي عمراني، علي مهرابي توانا، علي اكبر كريمي زارچي، مهدي خوبدل، فهيمه فلاح، فيروز ولي پور
 6. مطالعه تشكيل بيوفيلم سودوموناس آئروجينوزا با روش اصلاح شده پليت ميكروتيتر و ميكروسكوپ الكتروني نگاره
  مژگان محمدي مهر، احيا عبدي عالي
 7. پمپ هاي دفع آنتي بيوتيكي
  شهين نجار پيرايه، داود اسماعيلي
 8. شيزوفرني و دستگاه بطني
  فرشته مظفريان، محمدرضا صفري نژاد، بهشته ابوحمزه، مريم فتاحي