مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پايش، فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي « دوره 4، شماره 2

 1. چهارچوب نظري پايگاه تحقيقات جمعيت: بستري براي اجراي برنامه هاي ارتقاي سلامت
  سيدرضا مجدزاده، انسيه جمشيدي، صدف قاجاريه سپانلو، عباس وفايي زنوز، خندان شاهنده، سيدحميد كمالي، محمدجواد محسني، محمدرضا عفت پناه، عليرضا زرين آرا، باقر لاريجاني
 2. الگوي پراكندگي جغرافيايي بروز تروماي منجر به بستري در شهر تهران
  مژگان كاربخش داوري، جواد سليمي، محمدرضا زارعي
 3. پوشش بسيج همگاني ايمن سازي سرخك و سرخجه در مركز بهداشت جنوب تهران
  سيدرضا مجدزاده، محمد عفت پناه، علي مرادي، محمدجواد محسني، صدف قاجاريه سپانلو، زهرا رجب پور، عباس سروي
 4. پذيرش دارويي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه كننده به بيمارستان هاي شريعتي و امام خميني (ره)
  فتانه هاشم دباغيان، مژگان كاربخش، صديقه سهيلي خواه، مجتبي صداقت
 5. كيفيت زندگي مرتبط با سلامتي در سالمندان: مطالعه اي جمعيتي
  مريم سادات وحداني نيا، آزيتا گشتاسبي، علي منتظري، فرزانه مفتون
 6. ميزان آگاهي مادران باردار از عوامل مساعد كننده حاملگي پرخطر
  صغري خظردوست، زينت قنبري، صديقه برنا، صديقه حنطوش زاده
 7. تاثير مداخله آموزش بهداشت بر طول مدت تغذيه انحصاري با شير مادر در 4 ماه بدو تولد: يك كارآزمايي باليني
  صديقه السادات طوافيان، فاطمه عديلي
 8. تاثير پيام تصويري بر افزايش توان پيشگيري در مواجهه با بيماري ايدز
  محمدرضا جلالي، ياسمن وزيري