مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله تحقيقات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز « دوره 3، شماره 1

 1. مقايسه اثرات درماني و عوارض جانبي متوتريكسات و داكسي سايكلين در بيماران آرتريت روماتوئيد
  زهرا ذاكري، هوشنگ سندگل، علي اصغر كوثري، محمدرضا تابان صادقي
 2. بررسي اثر مترونيدازول خوراكي در درمان پريتونيت مدفوعي در خرگوش
  سيد محمدوحيد حسيني، سيدعباس بناني، نادر تنيده
 3. بررسي يافته هاي جااندازي و ثابت كردن شكستگي هاي گردن استخوان ران به روش بسته با تخليه هماتوم مفصلي
  احمد انصاف داران، محمدجعفر امامي
 4. مقايسه دو روش تغذيه زود هنگام و تغذيه تاخيري پس از عمل از نظر بهبود آناستوموز روده بزرگ در خرگوش
  سيدعلي ملك حسيني، سامان نيك اقباليان، رضا خواجه، احمد منبتي، نادر تنيده
 5. يافته هاي همه گير شناختي و نتايج عمل اسكلرال باكلينگ در بيماران با جدا شدگي رگماتوژن شبكيه در بيمارستان خليلي شيراز، 1370 تا 1380
  محسن فروردين، مرسل مهريار، حسين اشرف، مرتضي مهدي زاده، منصور رحيمي، حميد حسيني، سينا احمدي، بابك باقري
 6. رابطه اختلال عملكرد بطن چپ با شاخص هاي خون شناسي و آهن زدايي در بيماران بتا تالاسمي ماژور
  مسعود بذرگر، فرح پيرويان، مهران كريمي، محسن فتح زاده
 7. تاثير كمبود آنزيم گلوكز 6-فسفات دهيدروژناز بر معيارهاي خون شناسي در بتا تالاسمي مينور
  مهدي شهرياري، محمد خلق الله
 8. اثر جريان الكتريسيته مستقيم در گندزدايي آب آلوده به ژيارديا لامبليا
  ليلا پورسعادت، عليرضا جمشيدي فرد، محمدحسن دوامي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *