مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 9، شماره 22-23

 1. تعيين ميزان شيوع هپاتيت A در گروه هاي سني مختلف كودكان شهر ساري در سال 77-1376
  محمدجعفر صفار، مريم همت آبادي
 2. مطالعه انگل هاي كرمي روده اي سگ و شغال در مناطق مختلف جغرافيايي شهرستان ساري در سال 72-1371
  شيرزاد غلامي، ايرج موبدي، هاجر ضيائي، مهدي شريف
 3. بررسي تاثير اعمال جراحي پيوند ثانويه عدسي داخل چشمي (Secondary implant)
  حميد نوروزي، مهدي حسن پور، ناصر ولائي
 4. مطالعه مسموميت هاي ناشي از اقدام به خودكشي در منطقه غرب استان مازندران در سال هاي 76-1373
  علي اكبر مقدم نيا
 5. بررسي شيوع عفونت هاي كلاميديايي ‌در زنان باردار بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شهر تهران در سال 1373 (يك مطالعه پيش آزما)
  ركسانا بهروزي، ناصر بادامي
 6. انواع موتاسيون هاي بتاتالاسمي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال 1373
  فريدون مجتهدزاده
 7. مقايسه زمان پروترومبين در نمونه هاي خون وريدي لوله اول و دوم
  اميد عماديان، فرشاد نقش وار
 8. بررسي نتايج درماني و عوارض عمل ترابكولوتومي و ترابكولكتومي در كنترل فشار چشم بيماران مبتلا به گلوكوم مادرزادي
  زهره بهروزي، شيلا آرامش
 9. بررسي مقايسه اي سرانجام (Outcome) حاملگي در زنان كشاورز و غير كشاورز استان گيلان
  فاطمه شيرين كام چوري، لاله فاني صابري
 10. بررسي پاسخ هاي ايمونولوژي سيستم دفاعي ميزبان (انسان) عليه پادگن هاي Ascaris lumbricoides
  مهدي شريف
 11. گزارش يك مورد استئوپتروزيس
  پرويز قدم لي