مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي مشهد « دوره 32، شماره 29-30

 1. بررسي 8023 نمونه آزمايش جهت تشخيص باسيل هاي اسيد و الكل مقاوم و گزارش 581 مورد مثبت با ميكروسكپ فلورسنت
  جواد قناعت، مهرانگيز خواجه كرم الدين
 2. بررسي نماي باليني و آزمايشگاهي 864 بيمار مبتلا به بيماري كليوي بستري در بخش داخلي بيمارستان امام رضا (ع) مشهد، از فروردين 1356 تا اسفند 1367
  محمود فرهودي، منير جهانيان
 3. بررسي سن و مسائل مربوط به منارچ در ده هزار نوجوان شهرستان مشهد
  منير جهانيان، جهان افروز برهاني، معصومه خلعتبري
 4. بررسي 312 مورد تب روماتيسمي در مدت 14 سال در بخش اطفال بيمارستان قائم (عج)
  كوكب معاون سعيدي
 5. بررسي 17 مورد مجروح شيميايي با گرفتاري شديد ريوي
  محمدحسين متكلم
 6. نوروبلاستوماي عصب بويايي
  يحيي نوروز بيگي، مرتضي جوادي
 7. روش هاي سروايمنولوژي در تشخيص بيماري سل
  حسن برادران، رضا فريد
 8. گزارش يك مورد نادر سينوويال ساركوم در جدار قدامي شكم
  محمد قائمي، پروين حكيم زرگر
 9. موارد مصرف سيترات كلوميفن و روش منطقي و عملي درمان با آن در بيماري هاي زنان
  قدسيه سيدي علوي
 10. ارزيابي مجدد نقش پروژسترون درماني بعد از يائسگي
  احمد رحيمي، روح انگيز رحيمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *